پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات46حجم177/909 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی|42083280|superior-brain|فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی,مبانی نظری موسیقی درمانی,پیشینه تحقیق موسیقی درمانی,پیشینه داخلی موسیقی درمانی,پیشینه خارجی موسیقی درمانی,پیشینه پژوهش موسیقی درمانی,پیشینه نظری موسیقی درمانی,ادبیات نظری موسیقی درمانی,چارچوب نظری موسیقی درمانی
با ما همراه باشید با موضوع پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات46حجم177/909 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری موسیقی درمانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

استفاده از موسیقی در شفای بیماران پیشینه ای بسیار قدیمی و کهن دارد. در قبایل و تمدن های نخستین در اکثر آیین ها و مراسم، آواگری و حرکت های موزون وجود داشته است. این روش عموماً برای ایجاد جذبه و خلصه، از خود بی خودی، تسلط بر ذهن و نفوذ در ناخوداگاه مورد استفاده قرار می گرفته است. در این مراسم با القاء به فرد، از قوای مافوق الطبیعه برای تسکین و شفای بیمار طلب نیرو می کرده و ارواح بیماری زا را از بدن فرد دور می ساخته اند. در واقع ریتم طبل ها و زنگ صدا ها وسیله ای برای تمرکز و توجه بیماران به القائات بوده و در اثر تلقینی، انرژی باوری کردن این مراسم به وجود آمد تغییراتی در ناخوداگاه و احساس فرد ایجاد شده و شفا صورت می گرفت»(زاده محمدی، 1388: 36-37).


«موسیقـی نزد مردم باستان، لازمـة بقا بوده و سـازندگان و نوازندگان موسیقی شـامل پزشـکان، درمان-گران، کشیشان، و کسانی می شود که از طریق درمان های روحـی جسم را شفا می دادند. این افراد روحشان با موسیقی عجین شده و پیوندشان با موسیقی جدایی ناپذیر بوده است. نوازندگانی که روح را مداوا می کردند نزد مردم از احترام خاصی برخوردار بوده اند. این درمانگران ارتباط روحی و جسمی بیماران خود را جدی می شمرده و آنها از طریق روح، جسم را شفا می دادند»(کیت موکی ، 1384: 5-6).


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی

موسیقی
2-1-1 تاریخچة موسیقی 12
2-1-2 تعریف موسیقی درمانی 15
2-1-3 آوازی ملودیک (MIT)17
2-1-4 مکاتب و تکنیک های موسیقی درمانی18
2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر18
2-1-4-2 روش کودالی19
2-1-4-3 روش دالکروز19
2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک20
2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده20
2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی 21
2-1-6 برتری نیمکره ای در درک موسیقی 22
2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی 23
2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی 25

2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"