دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود مشخصات فایل تعداد صفحات122حجم175/1009 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پایان نامه شادکامی و با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستدانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی|42081281|superior-brain|دانلود پایان نامه شادکامی,پایان نامه های شادکامی,پایان نامه مقایسه شادکامی,پایان نامه بررسی شادکامی,پایان نامه با موضوع شادکامی,پایان نامه درباره شادکامی,پایان نامه روانشناسی شادکامی,پایان نامه در مورد شادکامی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود


مشخصات فایل
تعداد صفحات122حجم175/1009 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

دانلود پایان نامه شادکامی و با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود که تعداد 283 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد (1989)؛ احساس پیوستگی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (2005) استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت.


تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است. در سطح آمار توصيفي از آماره هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی می کند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترل پذیری به صورت مثبت قوی ترین پیش بینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیش بینی کننده شادکامی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2-بيان مسأله 4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش 8
1-4-هدف پژوهش 8


فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری شادکامی 13
2-1-1-ابعاد شادی 17
2-1-2-بعد عاطفی شادی 17
2-1-3-بعد شناختی شادی 18
2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی 18
2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی 23
2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی 25
2-2-1-بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی 30
2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی 34
2-4-پیشینه پژوهشی 44
الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه 44
ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه 47
ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی 48
2-5-جمع بندي 49
2-6-فرضیه‌های پژوهش 51


فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-طرح پژوهش 53
3-2-جامعه آماري 53
3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش 53
3-4-ابزار پژوهش 54
3-5-شیوه اجرای پژوهش 58
3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری 58
3-7-ملاحظات اخلاقي 59


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1-يافته هاي توصيفي 61
4-2-يافته هاي استنباطي 61


فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1-خلاصه پژوهش 68
5-2-تحلیل یافته های پژوهش 69
5-3-محدوديت هاي پژوهش 74
5-4-پيشنهادهاي کاربردي 74
5-5-پيشنهادهاي پژوهشي 59


منابع و مآخذ
منابع فارسی 77
منابع انگلیسی 80

پيوست‌ها
پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی 91
پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی 97
پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد 99
چکیده انگلیسی 101


فهرست جدول ها
جدول (3-1) توزیع حجم نمونه بر حسب جنسیت 53
جدول (4-1) شاخص هاي آماري احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی 61
جدول (4-2) آزمون کولموگرف اسمیرنف 62
جدول (4-3) ماتریس همبستگی بین ابعاد احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی 63
جدول (4-4) نتایج رگرسیون ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی 64
جدول (4-5) نتایج رگرسیون ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی 65
جدول (4-6) نتایج رگرسیون پیش بینی شادکامی از روی احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی66


"