پروپوزال شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک

هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات68حجم447/653 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پروپوزال در مورد زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد.تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی پروپوزال شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک|42079232|superior-brain|مدیریت زنجیره تامین چابک,مولفه های چابکی زنجیره تامین,پیاده سازی زنجیره تامین چابک,پروپوزال زنجیره تامین چابک,مدل های زنجیره تامین چابک,بسترسازی چابکی در میان زنجیره تامین,ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک,استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک
با ما همراه باشید با موضوع پروپوزال شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات68حجم447/653 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این پروپوزال در مورد زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد.تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا هدف آن حل مسائل اجرائی و واقعی است و موجب بسط دانش و بهبود چابکی در زنجیره تامین شرکت صنعتی بهشهر می گردد.

سازمان چابک سازمانی فناور است که با ایجاد انسجام درونی و بیرونی مي‌تواند علی رغم تغییرات شدید بازار، رضایت مشتریان را با عرضه محصولات سفارشی تأمین نماید ". توسعه منابع انسانی شامل برنامه ها،سیستم هاوفعالیتهایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی مي‌شود(تسنگ ، 2008).

هم چنین از حیث روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است.مراجع تحقیق شامل کتب، پایان نامه های تحصیلی و مقالات و هم چنین نظرخواهی از کارشناسان می باشد که در آن ابتدا اعتبار معیارهای اساسی ارائه شده در مدل تحقیق تعیین می گردد و سپس با توجه به معیارهای بدست آمده و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(AHP FUZZY) که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی است، به معیارها و زیر معیارها وزن داده می شود و استراتژی ها رتبه بندی می گردند.از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد، بدین معنا که بخش عمده ای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه توسط خبرگان گردآوری می شود.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهمیت موضوع 4
1-4- اهداف اساسی انجام تحقیق 6
1-4-1-اهداف علمی 6
1-4-2-اهداف کاربردی 6
1-5- سوالات وفرضیات تحقیق 7
1-5-1-سوالات تحقیق 7
1-5-2-فرضیات تحقیق 7
1-6- چارچوب نظری 8
1-7- مدل تحقیق 9
1-8- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10
1-9- روش تحقیق 14
1-10- جامعه تحقیق 14
1-11- قلمرو تحقیق 15
1-12- روش نمونه گیری و حجم نمونه 15
1-13- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 16
1-14- روش تجزیه وتحلیل 16
1-15- محدودیتها و مشکلات تحقیق 17

روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 105
3-2- روش تحقیق 107
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه 107
3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 108
3-5- روش تجزیه وتحلیل 115
3-6- مراحل اجرایی تحقیق 116
3-7- روایی و اعتبار ابزار تحقیق 125
3-7-1- تعیین اعتبار(روایی) 125
3-7-2- تعیین پایایی 126
3-8- تشریح متدولوژی تحقیق 128
3-8-1- آزمون T-Student 129
3-8-2- اعداد فازی مثلثی 131
3-8-3- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی 134

منابع


"