پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

تعداد جلسات آموزشی: 9 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه عناوین دو جلسه: ایجاد رابطه درمانی، ایجاد هماهنگی در گروه، معرفی درمانگر و اعضای گروه، بحث در مورد مدل درمان، توضیح نقش اجتناب در نگهداری اضطراب اجتماعی. اول مرور جلسه قبلی، تعیین عوامل منجر پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن|41021919|superior-brain|پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن , پروتکل, درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن
با ما همراه باشید با موضوع پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن
تعداد جلسات آموزشی: 9 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه

عناوین دو جلسه: ایجاد رابطه درمانی، ایجاد هماهنگی در گروه، معرفی درمانگر و اعضای گروه، بحث در مورد مدل درمان، توضیح نقش اجتناب در نگهداری اضطراب اجتماعی. اول مرور جلسه قبلی، تعیین عوامل منجر به اضطراب اجتماعی، بررسی مدل درمان توسط اعضای گروه، تکلیف خانگی

این فایل دارای مبانی نظری درمان شناختی رفتاری نیز می باشد