پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3-فرضیه های پژوهش 1-4- تعریف مفاهیم و متغیر های مورد مطالعه 1-4-1- هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها 1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی 1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی 1-4-3-1- اقلام تپایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها|41011422|superior-brain|پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها,پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود,پروژه بررسی ارتباط بین مدیریت سود,بررسی ارتباط بین مدیریت سود,بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها,بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی,هزینه سهام عادی شرکت ها, مدیریت سود فعالیت
با ما همراه باشید با موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3-فرضیه های پژوهش

1-4- تعریف مفاهیم و متغیر های مورد مطالعه

1-4-1- هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها

1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی

1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی

1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری

1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری

1-5- ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق

2-1مقدمه.

2-2مدیریت سود.

2 - 3رویکردهای مدیریت سود

2-3-1 اقلام تعهدی

2-3-2 فعالیت واقعی

2-4 ارتباط مدیریت سود وهزینه های سرمایه

2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟.

2-4-2- هزینه سرمایه

2-4-3- اهرم های سرمایه

2-4-4- هزینه سرمایه واقعی

2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه

2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه.

2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه.

2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه

2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه

2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه

2 – 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه

2 – 6 شدت مدیریت سود

2- 7 شدت هزینه سرمایه

2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد

2- 9 پیشینه خارجی..

2-10 پیشنیه داخلی..

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- بیان مسئله

3-3-فرضیه های تحقیق

3-4-روش اجرای تحقیق

3-5-جامعه و نمونه آماری

3-5-1- جامعه آماری..

3-5-2-نمونه آماری

3-6- قلمرو تحقیق..

3-6- 1-قلمرو موضوعی..

3-6-2- قلمرو مکانی

3-6-3- قلمرو زمانی..

3-7- متغیرهای تحقیق..

3-7-1-متغیرهای وابسته.

3-7-2- متغیرهای مستقل

3-8-معرفی مدل تحقیق

3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در جدول آورده شده است

3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل..

3-11- آزمون های آماری مورداستفاده

3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

3-11-2-آزمونها ایستایی (ساکن پذیری )

3-11-3- آزمون F لیمر.

3-11-4- آزمون هاسمن..

3-11-5- آزمون دوربین واتسون..

3-12- خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری

4-1- مقدمه.

4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4)

4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8)

4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول..

4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه اول

4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.

4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه دوم

4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه سوم

فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه موضوع و روش

5-3- خلاصه یافته ها

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها

5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش

5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران

5-5-بحث و نیتجه گیری

5-6-محدودیت ها

5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع خارجی.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با مدیریت سود

جدول2-2خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با مدیریت سود

جدول شماره 1: تعریف متغیر های تحقیق

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل مدیریت سود فعالیت واقعی

جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی جزیی مدیریت سود فعالیت های واقعی مدل(4) برای شش صنعت دیگر

جدول4-7: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) برای شش صعنت دیگر

جدول 4-8: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

جدول 4-9: ضرایب برآورد مدل(5) برای شش صنعت دیگر.

جدول4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی برای مدیریت سود فعالیت های وافعی مدل(5)برای شش صنعت دیگر

جدول 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

جدول 4-12: ضرایب برآوردجزیی مدل(6) برای شش صنعت دیگر.

جدول4-13: بررسی کلی مدل (6)برای شش صنعت دیگر

جدول 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

جدول 4-15: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

جدول 4-16: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه اول..

جدول 4-17: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه دوم.

جدول 4-18: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه سوم.

..

..

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها می‌باشد. برای درک اینکه هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیت های واقعی رو از سه روش دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها(بلند مدت ) ، دستکاری تولید، موجودی و فروش بررسی شده است .

بدین منظور اطلاعات موجود در صورت‌های مالی گزارش شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال‌های 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است که تاثیر مثبت ومعناداری بر هزینه سرمایه دارند ، ونتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق ، در سطح معناداری بود كه نشان‌دهنده این است كه شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.

کلید واژه : مدیریت سود فعالیت های واقعی ، مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه سرمایه ، کیفیت سود

1-1-مقدمه

نقش اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت های مالی ، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینة گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی، 1388 ) . به طور كلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت كرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستكاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستكاری سود می نمایند. بویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند بطور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز كاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.این دستكاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد کیم وشان(2008).این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.

1-2- بیان مسئله

شواهدی نظری و تجربی نشان می دهد نگرانی مدیران درباره عملکرد جاری شرکت به آنها انگیزه می دهد تا سود دوره جاری را به قیمت کاهش سودهای آتی دستکاری نمایند . (ستین[1]،1989، فودبرگ و تیرول[2]:1995، پاول و همکاران[3]،2004،گراهام وهمکاران[4]،2005) آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تغییر اطلاعات مالی هدایت می کند، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گروه سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات ، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است ( فردیناند 1999 ) ماهیت فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذار اجازه می دهد از منابع خود بازده ای کسب کنند. سرمایه گذاران تمایل دارند که بازده آنها تا جایی که امکان دارد زیاد شود ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قراردارد و هر چه سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد شد .

در پژوهش انجام شده توسط کیم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسی قرار داده و از 4 متغیر 1- نسبت در آمد به قیمت سهام 2- نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها 3- نسبت ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری سهام 4- نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده است . نتایج حاصل از پژوهش کیم و شان نشان داد بین چهار متغیر یاد شده و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد ولی درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری آنها از ارتباط محکم تری برخوردار بوده و قادر است بالاترین محتوای اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در شرکت منعکس کند و بین نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال و ماشین آلات و تجهیزات و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مثبت و ضعیفی وجود دارد به گونه ای که نمی تواند نماینده خوبی برای فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها باشد.

در طول سه دهه اخیر بحث مدیریت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر ، مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).

مدیریت سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ، تا چه میزان سود گزارش شده ، منعکس کننده ی سود واقعی است . برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی ، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آینده و ایجاد کننده جریان های نقدی است . مفهوم مدیریت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم گیری و ارتباط بین مدیریت سود و سود اقتصادی اشاره می کند . رابطه بین توانایی پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و كیفیت سودها بررسی می­شود . به طور اخص این تحقیق از مطالعات پیشینیانی همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پیش‌بینی سودهای آتی از طریق سودهای فعلی فراتر رفته و به این موضوع می‌پردازد كه آیا دقت اجزای سودها در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سودها می‌انجامد و می‌تواند پایداری سودها و رابطة سودها و جریان­های نقدی را توضیح دهد. تئوری تحقیق فرض می­گیرد كه توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جریان­های نقدی، ارتباط مثبت دارد.

برقراری تعادل میان مدیریت سود و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. مدیریت سود و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می شود . هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری ، نقش اساسی ایفا می كند.هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته می شود. در صورتی که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند ، در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. (عثمانی،1381). ازآنجا كه هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسك(تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفیانی، 1384) شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و مدیریت سود اطلاعاتی را کاهش دهند (اردستانی، 1386).

هزینه سرمایه برابر میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینكه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی(نرخ بهره) رقابتی نبوده و معمولا از طریق سیستم بانكی و به صورت دستوری تعیین می شود ، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه ، طبق یک رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه می شود . بنابراین، در این تحقیق سعی برآن است كه ارتباط مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها به رویكرد مقایسه ای شرکت های با كیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین مورد آزمون تجربی قرار دهد .سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنهاست به شرح ذیل می باشد:

آیا بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها رابطه وجود دارد؟

[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et al

[4] Graham et al

[5] - Sloan