ترجمه مقاله زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک

زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستمهای الکتریکی از طریق مقاومت های زمینکنندگی کوچک + نسخه انگلیسی یک مورد کاربردی Flicker Compensation in Arc Furnace Power systems Using the UPFC چکیده – دانش عمومی حاکی از آن است که جریان اتصال کوتاه های سه فاترجمه مقاله زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک|41000545|superior-brain|زمین کردن نقطه خنثی,نوترال ,سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک,دانلود مقاله,مقاله ترجمه شده,مقاله برای رشته برق,ارشد برق,کارشناسی ارشد
با ما همراه باشید با موضوع ترجمه مقاله زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک

زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک + نسخه انگلیسی

یک مورد کاربردی

Flicker Compensation in Arc Furnace Power systems Using the UPFC

چکیده – دانش عمومی حاکی از آن است که جریان اتصال کوتاه های سه فاز بدترین نوع سناریو برای سیستم های الکتریکی به شمار می آیند. در واقعیت، ممکن است جریان خطاهای تکفاز به زمین از جریان خطاهای سه فاز شدیدتر باشند. اگر جریان خطای تکفاز به زمین بزرگی رخ دهد، به هسته های آهنی ماشین های الکتریکی موجود در حلقه خطای توالی صفر، صدمه وارد می شود. روش زمین کردن نقطه خنثی با استفاده از مقاومت کم با اعمال محاسبه پله به پله به یک مورد واقعی ، بحث خواهد شد تا بتوان بخوبی اندازه مقاومت زمین کننده را بدست آورده و جریان خطا را محدود کرد.

قراردادها

1) حروف بزرگی که زیرشان خط کشیده شده است نمایانگر اعداد مختط هستن ( مثل Z ) .

2) نماد قدرمطلق ( مثل |Z| ) نمایانگر مقدار اعداد مختلط است.

3) شاخص های 0 و 1 و 2 که به اعداد مختلط اعمال می شوند ( مثل Z1 ) ، به ترتیب نشان دهنده امپدانس توالی های صفر و مثبت و منفی هستند.

بالانویس و پایین نویس را می توان به اعداد مختلط اعمال کرد ( مثل ) تا به پایه مرجع ( یعنی 7500 MVA ) و نام مولفه ( یعنی XF1 ) بتوان اشاره کرد