دانلود تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسی قطعات فورج

آسیبهایی كه هنگام تولید یا ماشین كاری مواد و قطعات به آنها وارد می شود، به صورت نقصهایی از قبیل ترك، تخلخل و ناخالصی ظاهر می شوند، در حالی كه نقصهای دیگر مثل تردانلود تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسی قطعات فورج|40273393|superior-brain|تستهای غیرمخرب جوش ,کاربرد روش TDN ,بازرسی قطعات فورج
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسی قطعات فورج

آسیبهایی كه هنگام تولید یا ماشین كاری مواد و قطعات به آنها وارد می شود، به صورت نقصهایی از قبیل ترك، تخلخل و ناخالصی ظاهر می شوند، در حالی كه نقصهای دیگر مثل ترك خستگی، ضمن كار به وجود می آیند. تشخیص و آشكارسازی این گونه آسیبها ضروری است و لازم است محل و اندازه آنها به دقت مشخص گردد تا امكان تصمیم گیری برای رد و قبول قطعه فراهم شود.

روشهای چندی به عنوان روشهای آزمون غیرمخرب (NDT)‌[1] برای بازرسی مواد و قطعات به كار می‌روند. تمام این روشها، بسته به كاربردشان، می توانند به تنهایی یا همراه با آزمونهای دیگر به كار روند. گر‌چه آزمونهای مختلف فصل مشتركهایی نیز دارند، اما هر آزمون مكمل آزمونهای دیگر است. برای مثال، هرچند آزمون فراصوتی می تواند مویه های سطحی و درونی قطعه را آشكار سازد، اما نباید چنین نتیجه بگیریم كه این آزمون لزوماً بهترین روش موجود برای تمامی بازرسی هاست. درانتخاب دستگاه مناسب آزمون، بسته به نوع ترك، شكل و اندازه قطعه باید مورد توجه قرار گیرد.

توضیح عمومی ظاهر و منشأ تركها ممكن است مفید باشد. تركها می توانند بین دانه ای یا درون دانه ای باشند. تركهای ناشی از كوئنچ معمولاً در دسته دوم جای می گیرند. در برخی موارد بخشی از مسیر گسست، دانه را قطع می كند و بخشی از مرزدانه می گذرد. تركها ممكن است در جهات بسیار مختلفی و همچنین در مواضع بسیار متنوعی گسترش یابند. فضای داخلی تركها ممكن است خالی، پر از محصولات اكسیدی یا پر از مواد خارجی باشد. انواع معمول تركها و علل آنها به این صورت فهرست می شوند: تركهای ناشی از كوئنچ یا سختكاری كه به دلیل تغییرات حجمی سریع به وجود می آیند، تركهای باز‌پخت[2] كه در حرارت دهی سریع ایجاد می شوند، تركهای انقباضی ناشی از سردكردن بسیار سریع، پارگی های گرم[3] ناشی از طراحی نامناسب قالب و روش ناصحیح ریختن مواد، تركهای سنگ زنی[4] ناشی از حرارت موضعی اصطكاك چرخ سنباده، همچنین امكان دارد تركها در اثر تنش های پسماند، كاهش زیاد در كار سرد، فورج نامناسب، چینها[5]، آخالهای زود ذوب، جدایش[6]، طراحی ناصحیح، نورد نامناسب، حبابهای محبوس شده هوا، لبه های تیز قالب و حك كاری[7] به وجود آمده باشند. در میان عیوب سطحی، سردجوشی[8]، چینها، چین خوردگی سطحی فلزات[9]، درزها[10]، تركهای مویی و خراشها[11]، قرار دارند.

2-2- آزمون چشمی

معمولاً اولین مرحله بازرسی یك قطعه، بازرسی چشمی است. این بازرسی با چشم غیرمسلح صورت می‌گیرد و فقط آسیبهای نسبتاً بزرگ را مشخص می كند كه به صورت شكستگی روی سطح دیده می شوند. كارایی این گونه بازبینی ها برای سطوح خارجی، با استفاده از ذره بین و میكروسكوپهای دید سه بعدی تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.این روش پركاربردترین روش NDT است، بسیار ساده است و انجام آن به آسانی و با سرعت بالا و قیمت پایین مسیر است.

2-3- آزمون فشار و نشت

در این آزمون، عیوب توسط جریان یافتن گاز یا مایع به درون نقایص آشكار می شوند. ساده- ترین و پركاربردترین آزمون فشار، آزمون هیدروستاتیك است. در این آزمون فشار داخلی قطعه تحت آزمون تا مقداری بیش از فشار خارجی بالا می رود. مثالی ساده از این روش، روشی است كه در ایستگاه- های سرویس برای پیدا كردن سوراخها و رخنه های داخلی تیوب لاستیك اعمال می شود. در این روش، تیوب از گازی با فشار بالاتر از هوای اطراف پر می شود و سوراخها و منافذ با غوطه‌ورسازی تیوب در آب و تشكیل حباب مشخص می گردند. آب، روغن یا هوا و دیگر گازها می توانند برای ایجاد فشار به كار روند. فشار انبساطی هوای متراكم یا سایر گازها نسبتاً بالاست. چون همواره احتمال تخریب قطعه تحت آزمون وجود دارد، استفاده از هوا و دیگر گازها برای آزمون جز در شرایط ویژه توصیه نمی شود. از اقسام كاربردی این آزمون، آزمون هیدروستاتیك، آزمون حباب، آزمون نشت هالوژن و روشهایی است كه مواد رادیواكتیو به كار می برند.

بازرسی با مایع نفوذکننده (LP)