دانلود تحقیق شیمی آلی

تعریف شیمی آلی: بخشی از علم شیمی است كه به بررسی تركیبات آالی می پردازد از شیمی آلی گویند . تركیبات آلی : تركیباتی هستند كه منشا حیاتی داشته و در بدن موجودات زنده موجودات زنده سنتز میشوند مانند قندها ، الكل ها ، پروتئین ها ، چربی ها و ویتامین ها و...دانلود تحقیق شیمی آلی|40273111|superior-brain|مبانی شیمی آلی,آزمایشگاه ,مبانی شیمی آلی,شیمی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق شیمی آلی

تعریف شیمی آلی:

بخشی از علم شیمی است كه به بررسی تركیبات آالی می پردازد از شیمی آلی گویند .

تركیبات آلی :

تركیباتی هستند كه منشا حیاتی داشته و در بدن موجودات زنده موجودات زنده سنتز میشوند مانند قندها ، الكل ها ، پروتئین ها ، چربی ها و ویتامین ها و....

تركیبات معدنی:

تركیبات معدنی به تركیباتی اطلاق می شود كه منشا غیر حیاتی دارد و بیشتر در پوسته زمین و معادن به دست می آیند .

تركیبات آلی و معدنی تقاوت های زیادی با یكدیگر دارند ولی به طور كلی میتوان تفاوت های اصلی آن ها رابصورت زیر بیان كرد :

گاهی اوقات نیز دارای گوگرد S و فسفر P هستند در حالی كه در ساختمان تركیبات معدنی همه عناصر می توانند شركت كنند .

انواع فرمول در شیمی آلی :

در شیمی آلی فرمول های مختلفی وجود دارد كه به بررسی برخی از آنها می پردازیم :

این فرمول برای یك یا چند خانواده از تركیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده عناصر تشكیل دهنده تركیب آلی و نسبت های بین آن ها میشود به عنوان مثال : فرمول عمومی آلكانها «» است كه نشان می دهد هیدورژن ها همیشه 2 واحد ازدوبرابر كربن ها بیشتر است .

این فرمول برای نشا ن دادن یكی یا چند تركیبات مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه برعناصر سازنده تعداد واقعی اتم ها را نشان می دهد مثلا نشان می دهد كه بوتان دارای 4 اتم كربن و 10 اتم هیدروژن است .

این فرمول علاوه بر عناصر سازنده و تعداد اتم ها نحوه اتصال اتم ها را به یكدیگر نشان می دهد به عنوان مثال : بوتان می تواند دارای دو فرمول ساختمانی زیر باشد .


4-فرمول نیمه باز :

فرمول نیمه باز نیز بیان گر مواردی است كه در فرمول باز وجود دارد با این تفاوت كه در این فرمول پیوند هیدروژن ها را به صورت بسته می نویسیم تا جای كمتری را اشغال كند و راحت تر باشد .


5-فرمول خام یا تجربی :

این فرمول نشان دهنده عناصر یك تركیب و نسبت ساده شده بین آنها می باشد مثلا فرمول خام CH نشان میدهد كه تركیب دارای دو عنصر هیدروژن و كربن با نسبت های برابر است كه
می تواند به تركیبی مثل بنزن یا استیلن یا تعلق داشته باشد .

انواع ایزومرها :

ایزومرها به طور كلی به دو دسته ایزومرهای ساختمانی و ایزومرهای فضایی تقسیم می شوند :

1-ایزومرهای ساختمانی :

ایزومرهایی كه دارای فرمول بسته یكسان و فرمول باز متفاوت هستند ایزومرهای ساختمانی نامیده میشوند این ایزومرها خود به دو دسته تقسیم می شوند :

الف ) ایزومرهای اسكلتی : به نوعی از ایزومرهای ساختمانی گفته می شود كه تفاوت آنها در زنجیز كربنی ( اسكلت كربنی آن ها می باشد ) مانند

بوتان نرمال

ایزوبوتان

ب) ایزومرموضعی : به دسته ای از ایزومرهای ساختمانی كه اختلاف آنها در محل قرار گرفتن پیوند های غیر اشباع و یا گروههای عاملی است گفته میشود .

2-بوتن 1 - بوتن

2پروپانون اپروپانول

ج) ایزومرهای عاملی : ایزومرهای ساختمانی كه تفاوت آنها در گروههای عاملی آن ها
می باشد ایزومرعاملی نامیده می شود الكل ها و اترها – آلرهیدها وكتول ها و استرها دو به دو با یكدیگر ایزومر عاملی اند .

دی متیل اتر اتانول

ایزومرهای فضایی (استریوایزومرها ) :