جزوه انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها

جرثقیل کامیونی - ( بارهای کوچک و سبک) Boom truck جرثقیل بوم تلسکوپی - ( بارهای متوسط و سنگین) Jib Crane جرثقیل شنیدار کش، بوم خشک - ( بارهای بزرگ و سنگین) Crawler Crane جرثقیل ثقفی - ( بارهای سبک، متوسط و سنگین) Ceiling Crane جرثقیل برجی - ( بارهای مجزوه انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها|40204310|superior-brain|جرثقیل کامیونی بارهای کوچک و سبک,Boom truck,جرثقیل بوم تلسکوپی بارهای متوسط و سنگین,Jib Crane,جرثقیل شنیدار کش بوم خشک بارهای بزرگ و سنگین,Crawler Crane,جرثقیل ثقفی بارهای سبک متوسط و سنگین,Ceiling Crane,جرثقیل برجی بارهای متوسط و سنگین و در ارتفاعات بسیار بالا,TOWer Crane,جرثقیل دروازه ای
با ما همراه باشید با موضوع جزوه انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها

جرثقیل کامیونی - ( بارهای کوچک و سبک)

Boom truck

جرثقیل بوم تلسکوپی - ( بارهای متوسط و سنگین)

Jib Crane

جرثقیل شنیدار کش، بوم خشک - ( بارهای بزرگ و سنگین)

Crawler Crane

جرثقیل ثقفی - ( بارهای سبک، متوسط و سنگین)

Ceiling Crane

جرثقیل برجی - ( بارهای متوسط و سنگین و در ارتفاعات بسیار بالا)

TOWer Crane

جرثقیل دروازه ای - ( بارهای متوسط و سنگین و حساس)

Gantry Crane

جرثقیل شاقول - ( بارهای متوسط و سنگین، مخصوص لوله گذاری)

Side Boom

جرثقیل چکشی - ( بارهای متوسط و سنگین)

Hammer Crane