پاورپوینت جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی

دانلود ، با فرمت ppt و در 75 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: فرم بازرسی هدف از تكميل اين فرم بدست آوردن اطلاعاتی از مشخصات كارگاه بازديد شده و تاريخچپاورپوینت جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی|39044049|superior-brain|جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی, دانلود پاورپوینت جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی, پاورپوینت در مورد جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی, تحقیق جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی, پاورپوینت درباره جلسه آموزشی بررسی فر,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت جلسه آموزشی بررسی فرم های بازرسی تک واحدی

دانلود ،
با فرمت ppt و در 75 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
فرم بازرسی
هدف از تكميل اين فرم بدست آوردن اطلاعاتی از مشخصات كارگاه بازديد شده و تاريخچه اي از آن جهت بايگانی و دسترسی درمواقع لزوم و دستيابی به آمار و تعيين شاخصهاي بهداشت حرفه اي می باشد.
كارگاه تك واحدي:
منظور كارگاهی است كه بخشهاي مختلف توليد منحصراً در يك سالن استقرار يافته اند
مبناي تفكيك كارگاه تك واحدي و چند واحدي تعداد سالنهاي توليد است
ذكر تك واحدي نشان میدهد كه كارگران اين كارگاه تقريباً در معرض عوامل زيان آور و ساختمان مشترك هستندمبناي تفكيك كارگاه تك واحدي و چند واحدي
مبناي تفكيك كارگاه تك واحدي و چند واحدي تعداد سالنهاي توليد است.
چنانچه كارگاه از يك سالن توليدي تشكيل شده است تك واحدي محسوب شده گرچه ممكن است تأسيسات و تسهيلات جنبی و بهداشتی و رفاهی در جايی ديگر استقرار يافته باشد.
کارگاه چند واحدي:
منظور كارگاهی است كه داراي سالنهاي مختلف توليدي بوده و سالنها از يكديگر مجزا شده باشند
نام كارگاه:
در صورتيكه كارگاه داراي تابلويی با نام معتبر باشد آن نام ثبت گردد و در صورتيكه داراي نام نباشد مانند كارگاههاي خانگی، فعاليت اصلی آن ثبت شود. بعنوان مثال قاليبافی، تراشكاري و...
نام كارفرما: در مورد كارگاههاي خانگی نام سرپرست خانوار و در مورد كارگاههاي غيرخانگی نام كارفرماي اصلی يا مديرعامل ذكر گردد.
براي اطلاعات بيشتر در مورد تعريف كارفرما به ماده 3قانون كار رجوع شود.
كد ملي كارفرما: نوشتن كد ملی كارفرما ضروري است زيرا فرآيند خوداظهاري كارفرمايان در سامانه جامع بازرسی مركز تنها بادرج كد ملی آنها امكانپذير می باشد