تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان

دانلود تحقیق با موضوع بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان ، در قالب Word و در 172 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب : - چكيده - پيشگفتار فصل اول : " طرح تحقيق" - مقدمه 1-1- بيان مسئله 2-1- سئوال تحقيق 3-1- اهداف تحقيق 4-1- ضرورت تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان|39019114|superior-brain|تحقیق ملاكهاي ازدواج ,تحقیق در مورد ملاكهاي ازدواج ,دانلود تحقیق ملاكهاي ازدواج ,پروژه ملاكهاي ازدواج ,مقاله ملاكهاي ازدواج ,پایان نامه پیرامون ملاكهاي ازدواج ,تحقیق روانشناسی ملاكهاي ازدواج ,تحقیق روانشناسی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان

دانلود تحقیق با موضوع بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان ،
در قالب Word و در 172 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
- چكيده
- پيشگفتار
فصل اول : " طرح تحقيق"
- مقدمه
1-1- بيان مسئله
2-1- سئوال تحقيق
3-1- اهداف تحقيق
4-1- ضرورت و اهميت تحقيق
فصل دوم: " ادبيات تحقيق"
الف- ازدواج
1-1-2- تعريف ازدواج
2-1-2- ازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي و تحول آن
3-1-2- انواع ازدواج و معيارهاي آن
4-1-2- تاريخ تحولات خانواده و ازدواج در ايران
ب- پيشينه تحقيق
1-2-2- تحقيقات داخلي
2-2-2- تحقيقات خارجي
ج- چارچوب نظري
1-3-2- نظريه همسان همسري
2-3-2- نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل
3-3-2- نظريه مجاورت مكاني (همجواري)
4-3-2- نظريه تأثير تصور از والدين در انتخاب همسر
5-3-2- تئوري تصور از همسر مطلوب
- بسوي يك نظريه تركيبي
6-3-2- نظريه مبادله
- بيان فرضيه ها
- مدل تحليلي
فصل سوم: " چارچوب روش تحقيق"
1-3- روش تحقيق
2-3- تكنيك جمع آوري اطلاعات
3-3- اعتبار و روائي
4-3- نمونه تحقيق
5-3- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
6-3- روشهاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات
7-3- زمان و مكان تحقيق
8-3- كاربرد علمي و عملي پژوهش
9-3- متغيرهاي تحقيق
10-3- تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
فصل چهارم :
توصيف داده ها
فصل پنجم:
- نتيجه گيري
- محدوديت ها
- پيشنهادات
- منابع و مأخذ
- پيوستها

بخشی از متن تحقیق :

چكيده
از آنجايي كه بررسي و شناخت ملاكهاي همسرگزيني موجبات تشكيل خانواده سالم را براي جوانان در آستانه ازدواج فراهم مي سازد، بسيار حائز اهميت است.
لذا در اين پژوهش سعي شده به مهم ترين ملاكهايي كه در همسرگزيني افراد تحصيل كرده نقش دارند اشاره گرديده و ميزان تأثيرگذاري هر يك از اين عوامل در امر ازدواج بررسي و شناخته شود. در اين راستا، هدف تحقيق "بررسي ميزان تأثير پذيري ملاكهاي ازدواج از ميزان تحصيلات (دانشگاهي) است".
چارچوب تئوريك اين بررسي را ديدگاههاي همسان همسري، مجاورت مكاني و تئوري مبادله تشكيل ميدهند ، بر اساس اين تئوريها فرضياتي مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در اين پژوهش بواسطه ويژگي موضوع مورد مطالعه از روش "پيمايش" بعنوان يك روش تحقيق مناسب اين قبيل تحقيقات استفاده شده و ابزار گردآوري اطلاعات نيز پرسشنامه مي باشد، كه در بين يك نمونه (196) نفري از دانشجويان کارشناسی ترم اول و دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاييز 84) توزيع و پس از تكميل جمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل داده ها به روش مقايسه اي و با استفاده از آزمون "t" استيودنت صورت گرفت....