مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"> Times New Roman;color:red"> مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی mso-fareaمجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی|39015509|superior-brain|دانلود کتاب مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی,کتاب مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی,دانلود مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی
با ما همراه باشید با موضوع مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

مجموعه تست (ریاضی)رشته
نانو شیمی

مجموعه تست آزمون
دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95
همراه پاسخنامآزمون اولاست؟ کدام معادل
[(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هي مجموع -1الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢Bگزینه پ درست است.[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A
B ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢é ù U I U I U U U I I ë û U I(C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ
= داریم : A I B T = فرض بادارد؟ عضو چند ،(A´
´ B)I(B A) هي مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-(5 4 2 (پ 3 (ب 4
(الفگزینه الف» درست
است
.A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B)n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = =2 2I I 2 43- در یک واحد تولیدي 120
کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برايبازآموزي در دو دورهها ي A و
B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ي
A و 36 نفر در دور هي B و 70نفر دست کم در یکی از دو
دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادي که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،کدام است؟الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت)
60گزینه ب درست است.n(M) =120
،
n A( ) = 48 ، n B( ) = 36 ، n (A BU ) = 70n (A B ) n (A B) n (M) n (A B)é ù¢¢ ¢ I = ë û U U = - =120- = 70 50-4 اگر
{{A = {1,2, , {1 2 ، آنگاه مجموعه ي توانی
P A( ) ، A ،
چند زیر مجموعه دارد؟الف) 8 ب) 64 پ) 256 ت)
128گزینه پ درست است.2 8 8 است. بنابراین تعداد
زیر مجمو عهي
( )P A برابر = 3 تعداد اعضاي
( )P A ، برابر با =است
.7 به چند طریق می توان 10
دانشجو را در کلاسی کـه در ردیـف اول آن 5 صـندلی، در ردیـف دوم آن 3صندلی و در ردیف سوم آن 2
صندلی دارد، نشاند؟الف) 120 ب) 24 پ) 360 ت)
84گزینه پ درست است.!, , ! ! !æ ö ç ÷ = =è ø10 103605 3 2 5 3 2-28 با حروف کلمه ي «تهران»
چند کلمه 5 حرفی میتوان نوشت که در آن حـرف «ت» بعـد از حـرف «ن
»بیاید؟ (نه لزوما
بلافاصله)؟الف) 120 ب) 60 پ) 40 ت)
84گزینه ب درست است.!= =5 120602 229- در پرتاب یک تاس، تعداد
پیشامدهاي تصادفی کدام است؟الف) 64 ب) 6 پ) 36 ت) 62گزینه ت درست است.6 یک تاس 6 وجه دارد،
بنابراین تعداد اعضاي فضا برابر 6 است و داراي2 زیرمجموعه (پیشامد) است
که یکی از آنهانشدنی و دیگري حتمی است.
بنابراین تعداد زیرمجموع ههاي تصادفی . 62 است، P(A U B / ) =0 7 . P(B / ) =0 6
،
P(A / ) =0 2 و باشـند S هاي نمونـ فضاي در پیشامد دو B و
A اگر 30-است؟ کدام
P(A B ¢ ¢ I ) آنگاه6/0 (ت 9/0 (پ 8/0 (ب 1/0
(الفگزینه پ درست است.پاسخ تشریحی سوالات
آزمونهاي چهارگزینه اي اول-1 گزینه « 3» صحیح
است
.از آنجایی که در این
تحقیق برروي یک گروه آزمایش انجام شده و گروه دیگر فقـط بـهعنـوان شـاهد مـیباشـد؛
گـروهفرضیهي این تحقیق فرضیه؛
با «گروه جورشده» . میباشد-2 گزینه « 3» صحیح
است
.مراحل پژوهش علمی عبارتند
از: -1 مشخص کردن هدف، -2 جمعآوري داده ها، -3 تجزیـه و تحلیـل دادههـا، -4 بیـانیافته-3 گزینه « 3» صحیح
است
.متغیرها به دو دسته کمی و
کیفی تقسیم میشوند. متغیر کمی بـه دو دسـته«گسسـته و پیوسـته» کیفـی بـه دو دسـتهبه«اسمی و رت اي»
تقسیمبندي می . گردد-4 گزینه « 1» صحیح
است
.مقیاس نسبتی، همهي
خصوصیات مقیاس هاي اسمی، هرتب اي و فاصلهاي را دارا است و علاوه بـر ایـن داراي
نقطـه صـفرمطلق نیز میباشد و به
همین علت مقیاس بهتري براي اندازه . گیري است-5 گزینه « 4» صحیح
است
.