مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

auto;text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Cمجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی|39015472|superior-brain|آزمونهاي تستهای (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی, دانلود جزوه مجموعه آزمونهاي تستهای (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی ,کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت,فروشگاه فایل
با ما همراه باشید با موضوع مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتیکتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی
صنعتی ویژه کنکور
HSE - مجموعه
تست ها و پاسخ تشریحیآزمون اول

است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هي مجموع -1

الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B

گزی نه پ«ي » درست است.

[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢

é ù U I U I U U U I I ë û U I

(C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم
: A I B T = فرض با

دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هي مجموع
،
B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-

(5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف

گزی نه «ي الف» درست است.

A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B)

n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = =

2 2

I I 2 4

3- در یک واحد تولیدي 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در
صورت تمایل براي


بازآموزي در دو دورهها ي A و B ثبتنام
کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ي
A و 36 نفر در دور هي B و 70

نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادي که در
هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،


کدام است؟

الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60

گزی نه ب«ي » درست است.