مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

مقدمه: در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح می باشد و در عمل نیز چرخه ی فعالیت های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنمقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد|39008546|superior-brain|دانلود رایگان,تحقیق رایگان,کار تحقیقی رشته روانشناسی,دانلود پروژه روانشناسی,سیگار,دانشجويان سيگاري,سایت دانلود رایگان,پروژه رایگان,دانشگاه مشهد,مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد
با ما همراه باشید با موضوع مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

مقدمه:
در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح می باشد و در عمل نیز چرخه ی فعالیت های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شده اند که آنان را در کام خویش فرو می برد و توان حرکت و فکر را از آنان می-گیرد و هستی را از آن ها ساقط میکند .
۱ – بالاترین رقم سنی معتادان در ایران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشکیل می دهند.
۲ – افرادی که به انواع سیگار اعتیاد پیدا کرده اند، اغلب اولین تجربه شان را به صورت تفریحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع کرده اند.
۳ – تشخیص رفتارهای آشکار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سیگار دشوار است.
۴ – نوجوانانی که از بودن در خانواده یشان احساس رضایت داشته اند و روابط صمیمی بین اعضای خانواده وجود داشته است، کمتر به دنبال سیگار، الکل و انواع مخدرها بوده اند.
یکی از مشکلات عمده ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرایش به مصرف سیگار است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص¬ها، مخدرها و…) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سیگار به مراتب سنگین تر از قبل می شود. با توجه به این موضوع، والدین و مربیان باید سعی کنند با استفاده از روش ها و آموزش های لازم، بچه ها را از همان دوران کودکی و پیش نوجوانی با آثار زیان بار مصرف سیگار و اثرات و پیامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.
فهرست
مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد
فصل اول: کلیات
۱-۱ . مقدمه
۱-۲ . بیان مسأله
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۶ . تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها
۱-۶ -۱٫ تعاریف نظری
۱-۶ -۱-۱٫ تعاریف اعتیاد
وابستگی به مواد(Substance dependence)
تفاوت عادت و اعتیاد
۱-۶ -۱-۲٫ پیشگیری چیست؟
۱-۶ -۱-۳٫ بهداشت روانی
۱-۶ -۲٫ تعاریف عملیاتی
۲-۱٫ موضع گیریهای نظری و یافتههای پژوهشی در خصوص اعتیاد به سیگار و سیگار
۲-۱-۱٫ دیدگاههای مربوط به سوء مصرف مواد
دیدگاه زیست شناختی و پزشکی
دیدگاه اجتماعی
دیدگاه روانتحلیلی
دیدگاههای یادگیری و شناختی- رفتاری
عوامل مخاطره آمیز
دوره نوجوانی و جوانی
ژنتیک
صفات شخصیتی
اختلالهای روانی
نگرش مثبت به مواد
موقعیتهای مخاطره آمیز فردی
تاثیر مواد بر فرد
عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
عوامل مربوط به خانواده
عوامل خانوادگی
ستیزه والدین
رفاه اقتصادی خانواده
در دسترس بودن موادمخدر
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
بیکاری
عوامل مربوط به دوستان
روش‌‌های مقابله با فشار همسالان
واکسیناسیون ذهنی
آموزش قاطعیت
آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی
عوامل مربوط به محیط آموزشی
عوامل مربوط به محل سکونت
عوامل مخاطره آمیز اجتماعی
مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی
کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی
عدم دسترسی به سیستمهای خدماتی، حمایتی، مشاوره ای و درمانی
۲-۱-۱٫ سیگار
۲-۱-۱-۱٫ مقدمه
۲-۱-۱-۲٫ تعریف
۲-۱-۱-۳٫ اپیدمیولوژی
۲-۱-۱-۴٫ سبب شناسی
اثرات نیکوتین بر بدن
۲-۱-۱-۵ . درمان و ترک سیگار
تصمیم جدی برای ترک
خانواده درمانی
ترک سیگار با تصوردرمانی
۳-۱-۱٫ اعتیاد
سوء مصرف مواد (substance abuse)
انواع مواد و شیو ههای مصرف
مواد افیونی کدامند؟
توتون
تریاک
هروئین
چگونه کمک کنیم ؟
کدئین
مرفین
حشیش
ماری جوانان
کوکائین
مواد توهم‌زا
ال.اس.دی (LSD لیسرژیک اسید دی اتیل آمید)
LSD از کجا میآید ؟
فن سیکلیدین (P.C.P)
آثار مصرف فن سیکلیدین
داروهایی که مصرف پزشکی دارند
آمفتامین‌ها
اکستاسی
اثرات MDMA
الکل
عوارض مصرف طولانی الکل
علائم ترک
استروئیدها
مواد استنشاقی
آثار مصرف مواد استنشاقی
عوارض مصرف طولانی مواد استنشاقی
آشنایی با ابزار مصرف مواد
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در سوء مصرف و وابستگی به مواد
چه افرادی مستعد اعتیاد به سیگار هستند؟
عوامل موثر بر اعتیاد
استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد
فعالیتهای پیشگیری متمرکز بر آگاهسازی و آموزش والدین
مراحل درمان
معتاد:
غیر معتاد(سالم)
اضطراب
اضطراب هستی
روش انجام پژوهش
پیشینهی پژوهش
پژوهشهای انجام شده در ایران
پژوهشهای انجام شده در خارج
هدفهای پژوهش
جامعهی آماری و حجم نمونه
روش جمعآوری اطلاعات
ابزار تحقیق
تجزیه و تحلیل دادهها
منابع و مآخذ
منابع انگلیسی