مقاله تهيه پودر كامپوزيتي W-Ni به روش پوشش دهي الكترولس

چکیده: در تحقيق حاضر پودر كامپوزيتي W/Ni از پودر تنگستن اوليه با اندازه ميانگين ذرات 8μm تهيه گرديد. به منظور تهيه پودر كامپوزيتي و ايجاد پوشش نيكل خالص بر ذرات تنگستن از روش آبكاري الكترولس در محلول كلريد نيكل و احيا كننده هيدرات هيدرازين استفاده گرمقاله تهيه پودر كامپوزيتي W-Ni به روش پوشش دهي الكترولس|39006081|superior-brain|پودر كامپوزيتي,پوشش الكترولس نيكل,كامپوزيت تنگستن,هيدرات هيدرازين,تحقیق,پایان نامه,مقاله,پروژه,دانلود ,مقالات دانشجويي ,دانلود مقاله ,دانلود تحقيق ,پاورپوينت ,سايت تحقيق دانشجويي ,سايت مقاله ,تحقيق آماده ,تحقيق ,مقاله ,ريخته گري ,م
با ما همراه باشید با موضوع مقاله تهيه پودر كامپوزيتي W-Ni به روش پوشش دهي الكترولس

چکیده:
در تحقيق حاضر پودر كامپوزيتي W/Ni از پودر تنگستن اوليه با اندازه ميانگين ذرات 8μm تهيه گرديد. به منظور تهيه پودر كامپوزيتي و ايجاد پوشش نيكل خالص بر ذرات تنگستن از روش آبكاري الكترولس در محلول كلريد نيكل و احيا كننده هيدرات هيدرازين استفاده گرديد. جهت بهينه سازي شرايط توليد اين نوع پودر، اثر پارامترهاي مختلف شامل PH، دماي حمام، زمان آبكاري و پايدار كننده مورد بررسي قرار گرفت. سپس پودرهاي كاموزيتي حاصله توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) و آناليز EDS، مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسي ها نشان داد كه نيكل به طور يكنواخت و همگن بر سطح ذرات تنگستن پراكتده شده و مقدار پوشش و نرخ رسوب با افزايش دما، زمان و مقدار PH افزايش مي يابد. همچنين مشخص شد كه عدم حضور پايدار كننده سيترات سديم در محلول آبكاري باعث ايجاد رسوب نامطلوب هيدروكسيد نيكل مي شود. ساير نتايج نشان داد كه افزايش دما باعث افزايش نرخ آزاد شدن نيتروژن در محلول مي شود كه در دماي بالاي 90 درجه سانتيگراد باعث ناپايداري محلول شده و بر نرخ رسوب دهي و ويژگي هاي ميكروسكوپي پوشش ايجاد شده تاثير مي گذارد.

كلمات كليدي:
پودر كامپوزيتي، پوشش الكترولس نيكل، كامپوزيت تنگستن، هيدرات هيدرازين.

نویسندگان:
مصطفي اميرجان
كريم زنگنه مدار
نادر پروين