پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش - نسخه دانشجويان

توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع فرسودگي تحصيلي مسلش - نسخه دانشجويان، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: هدف:‌ بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی) روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه از از پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش - نسخه دانشجويان|35032680|superior-brain|پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش
با ما همراه باشید با موضوع پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش - نسخه دانشجويان

توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع فرسودگي تحصيلي مسلش - نسخه دانشجويان،
در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:هدف:‌ بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی)

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه از از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (1390) استخراج گردیده است. طیف پاسخگویی آن از نوع 7 ارزشی بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه هرگز خیلی بندرت نسبتا کم گاهی اوقات نسبتا زیاد بیشتر اوقات همیشه
امتیاز 0 1 2 3 4 5 6
البته باید دقت کرد که این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 10 تا 15 معکوس شده و به صورت جدول زیر در می آید:
گزینه هرگز خیلی بندرت نسبتا کم گاهی اوقات نسبتا زیاد بیشتر اوقات همیشه
امتیاز 6 5 4 3 2 1 0ابعاد پرسشنامه
پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد سوالات مربوطه
خستگی عاطفی 7-1
شک و بدبینی 9-8
خودکارآمدی تحصیلی 15-10

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمره های بالا در بعد خستگی عاطفی و بعد شک و بدینی نشان دهنده فرسودگی تحصیلی اند. در مورد بعد خودکارآمدی تحصیلی، نمره های پایین نشان دهنده فرسودگی تحصیلی اند، که البته همانطور که قبلا بدان اشاره شد، نمرات سوالات مربوط به بعد خودکارآمدی تحصیلی به صورت معکوس نمره گذاری می شود.
روایی و پایایی
در پژوهش رستمی و همکاران (1390) روایی همگرا و واگرای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (با پرسشنامه افسردگی دانشجویان و مقیاس علاقه به رشته) قابل قبول بدست آمد که در جدول زیر ارائه شده اند:
بعد روایی واگرا روایی همگرا
خستگی عاطفی 21/0- 74/0
شک و بدبینی 53/0- 50/0
خودکارآمدی تحصیلی 32/0- 50/0

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می-شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه¬ فرسودگی تحصیلی مسلش
بعد پایایی
خستگی عاطفی 89/0
شک و بدبینی 84/0
خودکارآمدی تحصیلی 67/0

منبع دارد