تحقیق ارائه کلیه خدمات حسابداري در شركت ها

مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 342 بخشی از متن تحقیق: مقدمه : صورتهاي مالي همراه با ياد داشت هاي پيوست آن اطلاعات مالي حاصل از مدارک حسابداري واحد تجاري است و نشان دهنده منابع اقتصادي و تعهدات واحد مزبور و در تاريخ معين تحقیق ارائه کلیه خدمات حسابداري در شركت ها|35016825|superior-brain|خدمات حسابداري شركتها, تحقیق در مورد خدمات حسابداري شركتها, دانلود تحقیق خدمات حسابداري شركتها, دانلود رایگان تحقیق خدمات حسابداري شركتها, پروژه خدمات حسابداري شركتها, مقاله خدمات حسابداري شركتها, تحقیق حسابداری در مورد خدمات حسابداري شركتها, ,,,
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق ارائه کلیه خدمات حسابداري در شركت ها

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 342


بخشی از متن تحقیق:

مقدمه :
صورتهاي
مالي همراه با ياد داشت هاي پيوست آن اطلاعات مالي حاصل از مدارک حسابداري
واحد تجاري است و نشان دهنده منابع اقتصادي و تعهدات واحد مزبور و در
تاريخ معين و تغييرات مربوط طي دوره منتهي به آن تاريخ ، طبق اصول پذيرفته
شده حسابداري يا ساير مباني جامع حسابداري غير از اصول مزبور مي باشد طبق
اين بيانيه پيش بيني هاي مالي از صورتهاي مالي مي باشند .

1-
تراز نامه 2- صورت سود و زيان 3-صورت سود (زيان ) انباشته 4- صورت گردش
وجوه نقد 5- صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام 6- صورت وضعيت داراييها و
بدهيها و همراه با حقوق صاحبان سهام يا به تنهايي 7- صورت در آمد و هزينه
8- خلاصه وضعيت عمليات

9- صورت عمليات برحسب خطوط توليد 10-صورت دريافتها و پرداختهاي نقدي
صورتهاي
مالي ممکن است براي يک شرکت يا موسسه گروهي از شرکتهاي فرعي گروهي از
شرکتهاي وابسته يک موسسه غير انتقاعي يک سازمان دولتي يک شرکت يک مالک يا
موارد مشابه تهيه شود .

هدف استراتژيک شرکت
کسب
سود در چارچوب اساسنامه و با رعايت مصالح ملي به گونه اي که امکان رشد
مداوم بلند مدت فراهم آيد حوزه تمرکز فعاليت ساختمان ساخت و ساز انبوه سازي
مسکن وفعاليت هاي خالي مربوط به ساخت و بسيار خواهد بود .

هدف
ساختمان پيشرو بودن در صنعت ساختمان و حضور در بازار سرمايه و پول ، مربوط
به بخش مسکن گسترش سهم بازار و افزايش دارايي سهامداران است .

ساختمان
با استفاده از فن آوري و تلاش روز ، ارتقاي کيفيت و سرعت ساخت و تکميل
پروژه ها بکارگيري نيروهاي انساني متخصص و فعال رعايت اصل مشتري گرايي
افزايش ضريب ايمني و ارتقاي کيفيت جلب مشارکت و سرمايه گذاري خارجي و پيوند
صحيح بين اين توانايي ها با بازار پول و سرمايه به اهداف فوق نايل مي آيد .

شرکت به منظور تحقق هدف هاي فوق اقدامات زير را به عمل مي آورد:
• جذب سرمايه ها و تجهيز پس اندازها به طور مستقيم و غير مستقيم
• تاسيس شرکت به منظور توسعه فعاليت هاي بخش مسکن ساختمان و ساخت و ساز شهري.

سرمايه گذاري مستقيم با مشارکت در طرح ها و پروژه هاي بخش مسکن ساختمان و
توسعه شهري و شرکت هاي مشاوره يا پيمانکاري و شناخت و ساز مسکن و همچنين
توليد کنندگان مصالح و وسايل و ادوات و ابزارهاي ساختماني و عمران شهري.


مبادرت به تحصيل خريد و فروش مصالح و واسيل واردات و عمران شهري و ساير
اموال منقول و غير منقول به منظور رفع نياز و در جهت نيل به اهداف شرکت.

• انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانک ها و ساير موسسات مالي و اعتباري
ارتباط
بين صورتهاي مالي اساسي : صورتهاي مالي اساسي ، با يکديگر ارتباط ذاتي
دارند زيرا همگي جنبه هاي عمليات و رويدادهاي مالي يگانه اي را گزارش مي
کنند اگرچه هر يک از صورتهاي مالي اساسي اطلاعات متفاوتي را ارائه مي کنند
اما از هيچ يک انتظار نمي رود که به تنهائي هدف واحد را تامين با کليه
اطلاعاتي را که براي نوع بخصوصي ارزيابي يا تصميم گيري مفيد است را فراهم
سازد ابزارهاي عمده تجزيه و تحليل نظير ضريب بازده سرمايه گذاري و نسبتهاي
عملکرد بر ارتباطات ذاتي بين صورتهاي مالي اساسي و اجزاي مشکله آنها مبتني
است ...

فهرست مطالب

مقدمه
صورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند
نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي مالي
ماهيت ترازنامه
کاربرد ترازنامه
طبقه بندي اقدام تراز نامه
دارائيها
الف : دارائيهاي جاري
ب: دارائيهاي غير جاري يا بلند مدت
بدهيها
الف : بدهيهاي جاري
ب : بدهيهاي بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
الف : سرمايه
ب: صرف سهام
ج: اندوخته‌ها
د) سود و زيان انباشته
دارائيها
بدهيها
شکل و محتواي صورت حساب سود و زيان
شکلهاي مختلف صورت حساب سود و زيان
صورتحساب سود و زيان به شکل چند مرحله اي
صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله اي
در صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله‌اي
بررسي معاني کلماتي که در صورتحساب سود و زيان قرار دارند
درآمدها
سود خالص يا زيان خالص
هزينه‌ها
فروش ناخالص
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
سود ناخالص
هزينه عملياتي
درآمد عملياتي
هزينه هاي متفرقه
صورتحساب جريانهاي نقدي

نام و تاريخ ثبت شرکت
موضوع شرکت
مدت شرکت
سرمايه شرکت
پرداخت مبلغ سهام
افزايش و کاهش سرمايه
اوراق سهام
مسئوليت صاحبان سهام
هيات مديره
دفاتر و محاسبات
اخلال و تصفيه
نوع مالکيت و استهلاک
فعاليت هاي پيمانکاري شرکت
توسعه شرکت و تاسيس کارخانه
شرح مختصري در سورد کارخانه و فعاليتها
هزينه هايي به شرکت براي تاسيس کارخانه انجام داده
نمودار سازماني شركت بن سازه اسكان
هيات مديره
مدير عامل
معاونت اداري مالي
حسابدار کل
کارپرداز
منشي
مديريت کارخانه
مديريت توليد
انبار دار کل
معاونت بازرگاني
بازرگاني داخلي
بازرگاني خارجي
امور خريد
امور فروش
مديريت پروژه
مهندس راه و ساختمان
تکنسين راه و ساختمان
1-3 تعريف حسابداري
اسناد مدارک مثبته
فاکتور
رسيد بانکي
قبض آب و برق
رسيد صندوق
سند حسابداري
تنخواه گردان
استهلاک
صورت دستمزد
کارت کار
صورت حساب بانک
قرار داد کار با مدت معين
ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه
انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
تراز آزمايشي
اصلاح حسابها
تراز آزمايشي اصلاح شده
تهيه صورت هاي مالي :
صورت حساب سود و زيان
صورت حساب سرمايه
ترازنامه
بستن حساب ها
فهرست اشکال :
تصاويرپروژه هاي انجام شده توسط شركت بن سازه اسكان
نمودار مانده معين مراکز هزينه (دايره اي )
نمودار مانده معين مراکز هزينه (ميله اي )
چارت سازماني
رسيد بانکي
رسيد صندوق
سند حسابداري
تنخواه گردان
استهلاک
صورت دستمزد – حقوق و مزايا
کارت کار
صورت حساب بانک
قرار داد کار با مدت معين
گزارش تراز چهار ستوني معين
گزارش خلاصه دفتر معين
گزارش تراز چهار ستوني کل
ديگر تغييرات در حسابداري دارايي وبازده هاي نگه دارنده
وام هاي ارتباطي شاخص
بهره صوري تحت تاثير تورم بالا
پرداخت خسارت به بستانكار به وسيله واگذاري سرمايه
بهره واقعي و دوره بهره
ابزارهاي مالي بكار برده شده در پول خارجي ( ارز)