پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی، در قالب pdf و در 10 صفحه، شامل: توضیحات ضریب روایی و پایایی پرسشنامه عبارات پرسشنامه توضیحات: ساختن این پرسشنامه با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران دست یافتپرسشنامه سنجش میزان افسردگی|34037226|superior-brain|سنجش میزان افسردگی,تست سنجش میزان افسردگیر,آزمون سنجش میزان افسردگی,پرسشنامه سنجش میزان افسردگی,دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی,پرسشنامه رایگان سنجش میزان افسردگی,پرسشنامه استاندارد سنجش میزان افسردگی
با ما همراه باشید با موضوع پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی،
در قالب pdf و در 10 صفحه، شامل:

توضیحات
ضریب روایی و پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه


توضیحات:ساختن این پرسشنامه با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران دست یافت.
این پرسشنامه دارای 30 پرسش است که بر اساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است. در مقابل هر پرسش 4 گزینه قرار دارد که به ترتیب، شدت علامت رانشان می دهد.

به گزینه اول نمره صفر، گزینه دوم نمره 1،گزینه سوم نمره 2 و به گزینه چهرام نمره 4 تعلق می گیرد. بنابراین نمره کل پاسخگویان، بین صفر تا 90می تواند باشد.