دانلود ترجمه مقاله نقطه اشتراک مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2003 تعداد صفحه ترجمه:12 تعداد صفحه فایل انگلیسی:6 موضوع انگلیسی :The intersection of strategic management and supply chain management موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Strategic management and supply دانلود ترجمه مقاله نقطه اشتراک مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین|32059435|superior-brain|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله نقطه اشتراک مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامینترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2003

تعداد صفحه ترجمه:12

تعداد صفحه فایل انگلیسی:6موضوع انگلیسی :The intersection of strategic management and supply chain management

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Strategic management and supply chain management (SCM) have overlapping interests, yet there has been little exchange between them.

We examine areas of overlap and suggest how insights from each field can complement and support the other. Specifically, several of

strategic management’s theories and its emphasis on explaining firm profits should be useful to SCM. SCM offers to strategic management a

new level of analysis and possibly a new type of organization. Overall, we argue that increased interaction between these important areas will

benefit knowledge development in both and thereby enhance organizations’ ability to meet their goals.

D 2003 Elsevier Inc. All rights reserved

چکیده فارسی:مدیریت استارتژیک و مدیریت زنجیره تامین علائق مشترک زیادی دارند ولی تا کنون ارتباط کمی بین آنها برقرار بوده است. ما نواحی از این اشتراکات را مورد آزمون قرار می دهیم و پیشنهاد می کنیم که چگونه مواردی که در هر هزینه وجود دارد می تواند یکدیگر را تکمیل و تایید کند. به خصوص چندین تئوری از مدیریت استراتژیک و تاکید بر بیان سودهای شرکت می تواند برای SCM مفید باشد. SCM سطوح جدیدی را تحلیل را ارائه می کند ، در اصل آنچه ارائه می کند نوعی جدیدی از سازمان به مدیریت استراتژیک است.در کل ما در این خصوص بحث می کنیم که افزایش تعاملات بین این حوزه های مهم توسعه دانش را در هر دو زمینه می تواند بهبود بخشد و در نتیجه قابلیت سازمان را در رسیدن به اهدافش ارتقا بخشد.