دانلود ترجمه مقاله دینامیک حامل در سلول های خورشیدی چند اتصالی نقطه کوانتومی تحت غلظت

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2014 تعداد صفحه ترجمه:15 تعداد صفحه فایل انگلیسی:5 موضوع انگلیسی :Carrier Dynamics in Quantum-Dot Multijunction Solar Cells Under Concentration موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Abstract—The key دانلود ترجمه مقاله دینامیک حامل در سلول های خورشیدی چند اتصالی نقطه کوانتومی تحت غلظت|32058466|superior-brain|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله دینامیک حامل در سلول های خورشیدی چند اتصالی نقطه کوانتومی تحت غلظتترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:15

تعداد صفحه فایل انگلیسی:5موضوع انگلیسی :Carrier Dynamics in Quantum-Dot Multijunction

Solar Cells Under Concentration

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Abstract—The key performance metrics of quantum-dot (QD)-

lattice-matched multijunction solar cells (MJSCs) composed of In-

GaP/(In)GaAs/Ge with InAs/GaAs QDs are explored under highconcentration

illumination with a focus on the carrier dynamics

in the QD layers of the middle subcell. An effective medium approach

is used to describe generation and recombination in the QD

system, including carrier escape and capture from the weakly confining

quantum well and the QD states. At a concentration of 1000

suns, simulations indicate that the specific QD MJSC studied outperforms

a standard MJSC by 1.1% in relative efficiency operating

at 25 °C. However, this gain in efficiency is highly dependent on the

confinement potentials of the wetting layer, as well as the resulting

current mismatch between the top and middle subcells when carrier

escape rates from within the wetting layer confinements are

reduced.

چکیده فارسی:شاخص کلیدی کارایی شبکه نقطه کوانتومی (QD ) منطبق با سلول های خورشیدی چند اتصالی (MJSC ) ترکیبی از با هستند که قسمت روشن سازی غلظت دینامیک حامل در سلول های خورشیدی چند اتصالی نقطه کوانتومی تحت غلظتبالا با تمرکز بر دینامیک حامل در لایه های QD زیر سلول میانی تشریح شده اند . روش میانی مناسبی برای تشریح تولید و ترکیب مجدد در سیستم QD توضیح داده شده است که دربرگیرنده گرفتن و گریز حامل از کوانتوم محدود شده و موقعیت های QD است . در غلظت 1000 خورشیدی ، شبیه سازی ها نشان دادند که QD MJSC تحت مطالعه و بررسی نسبت به نوع استاندارد آن در دمای 25 درجه سانتی گراد 1.1 درصد قدرت عملیاتی بیشتری دارد . به هر حال این بهره به صورت گسترده ایی به پتانسیل های محدود شده لایه خیس و نتایج حاصل از عدم مطابقت جریان میان زیر سلول های بالایی و میانی در موقعی بستگی دارد که نرخ گریز حامل از لایه مرطوب کاهش یافته باشد