دانلود ترجمه مقاله تکنیک های کنترل پیگیری حداکثر نقطه ی توان حالت هنری در ابزارهای فتوولتائیک

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2013 تعداد صفحه ترجمه:23 تعداد صفحه فایل انگلیسی:18 موضوع انگلیسی : Maximum powerpointtrackingcontroltechniques:State-of-the-art in photovoltaicapplications موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:A photovolدانلود ترجمه مقاله تکنیک های کنترل پیگیری حداکثر نقطه ی توان حالت هنری در ابزارهای فتوولتائیک|32058432|superior-brain|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله تکنیک های کنترل پیگیری حداکثر نقطه ی توان حالت هنری در ابزارهای فتوولتائیکترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2013

تعداد صفحه ترجمه:23

تعداد صفحه فایل انگلیسی:18موضوع انگلیسی : Maximum powerpointtrackingcontroltechniques:State-of-the-art

in photovoltaicapplications

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:A photovoltaic(PV)arrayhasnon-linear I–V (current–voltage)characteristicsanditsoutputpower

varies withsolarinsolationlevelandambienttemperature.Thereexistsonlyonepoint,called

maximumpowerpoint(MPP),onthe P–V (power–voltage)curve,wherepowerismaximumandthis

point varieswiththechangingatmosphericconditions.Moreover,energyconversionefficiencyofPV

module isverylowandmismatchbetweensourceandloadcharacteristicscausessignificantpower

losses. Consequently,maximizationofpoweroutputwithgreaterefficiencyisextremelyimportant.

Maximumpowerpointtracking(MPPT)isatechniqueemployedtoextractmaximumpoweravailable

from thePVmodule.IttracesthePVoperatingvoltagecorrespondingtotheMPPandlocksthe

operatingpointatMPPandextractmaximumpowerfromthearray.Tilldate,manyalgorithmsfor

MPPT havebeenreported,eachwithitsownfeatures.Inthispaper,acomprehensivepresentationof

workingprincipleofthesetechniquesismadeandtheyarecomparedagainsteachotherintermsof

somecriticalparameterslike:numberofvariablesused,complexity,accuracy,speed,hardware

implementation,cost,trackingefficiencyandsoon.Thisstudyisaimedatprovidingacompendium

on MPPTtechniquesforanappropriateselection,basedonapplicationrequirementsandsystem

constraints.

چکیده فارسی:یک ارایه ی فوتوولتائیک (PV) هیچ مشخصه ی I –V(جریان - ولتاژ) غیر خطی ای ندارد و توان خروجی آن همراستا با سطح اشعه ی خورشیدی و دمای محیط تغییر می کند. تنها یک نقطه وجود دارد (به نام حداکثر نقطه ی توان (MMP)) در منحنی P-V (توان – ولتاژ) که در ان توان به حداکثر می رسد و این نقطه با تغییر شرایط اتمسفری تغییر می کند. به علاوه، بازده تبدیل انرژی ضریب PV بسیار کم است و عدم تطابق موجود میان خصوصیات منبع و بار سبب ایجاد اتلاف انرژی در سطح وسیعی می شود. در نتیجه به حداکثر رساندن خروجی نیرو با بازده بیشتر به شدت اهمیت دارد. پیگیری حداکثر نقطه ی توان (MPPT) تکنیکی است که برای استخراج حداکثر توان در دسترس ناشی از ضریب PV از آن استفاده می شود. این تکنیک ولتاژ عملیات PV را با توجه به MPP ردگیری کرده و نقطه ی عملیات را در MPP قفل کرده و حداکثر توان را از ارایه بیرون می کشد. تا امروز، الگوریتم های بسیاری برای MPPT گزارش شده اند که هر کدام از آنها ویژگی های خاص خود را دارند. در این مقاله، اصول کاری این تکنیکها ارایه شده و بر حسب برخی از پارامترهای اساسی مانند تعداد متغیرات مورد استفاده، پیچیدگی، درستی، سرعت ، اجرای نرم افزاری، هزینه، بازده پیگیری و غیره با یکدیگر مقایسه شده اند. هدف این مطالعه ایجاد خلاصه ای از تکنیک های MPPT برای انتخابی مناسب بر اساس ملزومات کاربردی و محدودیتهای سیستمی است.