دانلود ترجمه مقاله بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2014 تعداد صفحه ترجمه:37 تعداد صفحه فایل انگلیسی:14 موضوع انگلیسی :A comprehensivereviewofmaximumpowerpointtrackingalgorithms for photovoltaicsystems موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:recentdecades,Phoدانلود ترجمه مقاله بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک|32058315|superior-brain|جغرافیا,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیکترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:37

تعداد صفحه فایل انگلیسی:14موضوع انگلیسی :A comprehensivereviewofmaximumpowerpointtrackingalgorithms

for photovoltaicsystems

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:recentdecades,Photovoltaic(PV)energyhasmadesignificant progresstowardsmeetingthe

continuously increasingworldenergydemand.Besidesthat,theissueofconventionalfossilfuels

depletion aswellasenvironmentalpollutionbothcontributetothegrowthofPVtechnology.However,

the deploymentandimplementationofphotovoltaicsystemsremainasagreatchallenge,sincethePV

material costisstillveryhigh.ThelowPVmoduleconversionefficiency isanotherfactorthatrestricts

the wideusageofPVsystems,thereforeapowerconverterembeddedwiththecapabilityofmaximum

powerpointtracking(MPPT)integratedwithPVsystemsisessentialtofurtherthetechnology.This

paper providesacomprehensivereviewoftheavailableMPPTtechniques,boththeuniforminsolation

and partialshadedconditions.InordertoappreciatetheknowledgeofMPPTconcepts,severaltypesof

PV cellequivalentmodelsareexplainedtoo.ConventionalMPPTtechniqueshaveproventheabilityto

trackthemaximumpowerpoint(MPP)underuniformsolarirradiance.However,underrapidly

changing environmentsandpartiallyshadedconditions,conventionaltechniqueshavefailedtotrack

the trueMPP.Forthisreason,stochasticbasedmethodsandartificial intelligencehavebeendeveloped

with theabilitytoseekthetrueMPPundermultiplepeakswithgoodconvergencespeed.Thispaper

analysesandcomparesbothconventionalandstochasticMPPTtechniquesbasedonthetrueMPP

trackingcapability,designcomplexity,costconsideration,sensitivitytoenvironmentalchangeand

convergencespeed.Comparatively,thestochasticalgorithmsandartificial intelligenceshowexcellent

trackingperformance.TheresearchonMPPTtechniquesisongoingtowardsachievingabetter

performance intermsoftheeaseofimplementation,lowsystemcostandbettertrackingefficiency

چکیده فارسی:در دهه های اخیر، انرژی فتو ولتائیک پیشرفت قابل توجهی را نسبت به نشست های مداوم افزایش تقاضای جهانی انرژی ایجاد کرده است. علاوه بر ان، موضوع تهی شدن سوخت های فسیلی مرسوم همچنین الودگی های جوی هردوی آن ها به رشد تکنولوژی PV کمک می کنند. هر چند گسترش و اجرا ی سیستم های PV نیازمند یک رقابت بزرگ است از آن جایی که قیمت مصالح PV هنوز زیاد است. تبدیل ماژول های PVکم بازده یکی دیگر از عواملی است که باعث محدودیت استفاده ی گسترده از سیستم PV می شود، بنابراین یک مبدل قدرت با قابلیت ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم یکپارچه با سیستم های PV برای پیشبرد فن آوری ضروری است. این مقاله یک بررسی جامع از از تکنیک های ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم موجود، هم در تابش یکنواخت و هم در شرایط سایه ی جزئی فراهم آورده است. به منظور درک بهتر مفاهیم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم، انواع مختلفی از مدل های معادل سلول PV نیز توضیح داده شده است. تکنیک های ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم معمولی توانایی خود درردیابی نقطه ی توان ماکزیمم را تحت تابش خورشیدی یکنواخت را، ثابت کرده اند. اگر چه تحت تغییرات جوی سریع و موقعیت های سا یه ی جزئی، تکنیک های معمول از ردیابی نقطه ی درست توان ماکزیمم در مانده اند. به همین دلیل، متد های تصادفی و هوش مصنوعی با قابلیت جستجوی نقطه ی توان ماکزیمم درست تحت نقطه های چند گانه با سرعت همگرایی خوب توسعه یافته اند. هردو تکنیک ردیابی نقطه توان ماکزیمم تصادفی و معمولی با توجه به قابلیت ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم صحیح، پیچیدگی طراحی، در نظر گرفتن هزینه، حساسیت به تغییرات زیست محیطی و سرعت همگرایی تجزیه و تحلیل می شوند. نسبتا، الگوریتم های تصادفی و هوش مصنوعی نشان دهنده ی عملکرد ردیابی عالی هستند. تحقیق بر روی تکنیک های ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم به سوی دست یابی به بهترین عملکرد از لحاظ اجرای آسان، هزینه های کم سیستم و بهروری ردیابی بهتر در حال انجام است .