پاورپوینت مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم

نوع فایل:power point قابل ویرایش:19 اسلاید قسمتی از اسلایدها: - انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال 1378 تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است. آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن بهپاورپوینت مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم|32041289|superior-brain|پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم

نوع فایل:power pointقابل ویرایش:19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:- انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال 1378 تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است.آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن به گروههای سنی جوانان می باشد . برخورد و مقابله با اعتیاد یکی از برنامه های بسیار اساسی است که به عزمی استوار و هوشیاری و آگاهی در نهادهای مختلف دیگر به آن نیاز دارد.علل اعتیاد از منظر های مختلف بررسی شده است .ظرفیت فرد برای رو آوردن به الگوهای مناسب رفع استرس مهم است. . این ظرفیت نیز خود تابعی از محیط و روان فرد است . از نظر محیطی خانواده های پاتولوژیک ، فقر و دشواری اقتصادی ، محدودیت فرهنگی و ارتباطهای نا مناسب جزو شرایط ناهنجار می باشد و از نظر روانی نیز تواناییهای خود در مقابله با استرس اهمیت دارند—مقابله ی متمرکز بر هیجان در معتادان و افراد سالم متفاوت است.—مقابله ی متمرکز بر مسئله در معتادان و افراد سالم متفاوت است.—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی فعال در معتادان و افراد سالم متفاوت است.—پاسخ های الگوی مقابله ی رفتاری فعال در معتادان و افراد سالم متفاوت است.—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی اجتنابی فعال در معتادان و افراد سالم متفاوت است.

فهرست مطالب واسلایدها:اعتیاداهداف اصلیفرضیاتطراحی و روش اجرافراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس جنسفراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت تاهلفراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت تحصیلاتفراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت شغلفراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس سابقه ی اعتیاد در خانوادهفراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس سابقه ی ترک اعتیادفراوانی افراد معتاد بر اساس نوع مواد اعتیاد آور مصرفیمقایسه ی میانگین روشهای مقابله با استرس در افراد سالم و معتادمحدودیت هایافته های جانبینتیجه گیری