طرح درس فارسی دوم ابتدایی درس چوپان درستکار

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:دوم ابتدایی موضوع درس: چوپان درستکار اهداف : آشنایی با درستکاری و راستگویی تقویت خواندن و نوشتن 1. با درست کاری و راستگویی آشنا شوند . 2. با ضرب المثل های فارسی آشنا شوند . 3.بدانند که هرکسی پاداش کار طرح درس فارسی دوم ابتدایی درس چوپان درستکار|32039685|superior-brain|طرح درس فارسی دوم ابتدایی درس چوپان درستکار
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس فارسی دوم ابتدایی درس چوپان درستکار

معرفی طرح درس :نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:دوم ابتدایی موضوع درس: چوپان درستکاراهداف :آشنایی با درستکاری و راستگوییتقویت خواندن و نوشتن1. با درست کاری و راستگویی آشنا شوند .2. با ضرب المثل های فارسی آشنا شوند .3.بدانند که هرکسی پاداش کار خود را خواهد دید .4. روحیه خواندن و نوشتن در آن ها تقویت شود .5. با مفهوم جمع فارسی آشنا شوند1( مفهوم درستکاری را بیان می کند.)2(فواید راست گویی را بیان می کند .)3( کاربرد بعضی از ضرب المثل ها را بیان می کند.)- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : سه صفحه