مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بهره وری وشاخص های آن (فصل دوم)

بهره وری وشاخص های آن مباني نظري و ساختار الگو 3 - 1 - مقدمه 31 3 - 2 - تاریخچه بهره وری 32 3 - 3 - بهره وری ، اهداف و تعاریف آن 34 3 - 4 - بهره وری جزئی 36 3 -مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بهره وری وشاخص های آن (فصل دوم)|32038310|superior-brain|مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بهره وری وشاخص های آن (فصل دوم)
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بهره وری وشاخص های آن (فصل دوم) بهره وری وشاخص های آن مباني نظري و ساختار الگو 3 - 1 - مقدمه 31 3 - 2 - تاریخچه بهره وری 32 3 - 3 - بهره وری ، اهداف و تعاریف آن 34 3 - 4 - بهره وری جزئی 36 3 - 5 - بهره وری کل عوامل تولید 37 3 - 6 - بهره وری کلی 37 3 - 7 - بهره وري و شاخص هاي آن 38 3 - 7 - 1 - شاخص بهره وري جزیي ( PFP ) 39 3 - 7 - 2 - شاخص بهره وري كل ( TFP ) 39 3 - 8 - عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل 40 الف ) سرمایه گذاری خارجی 40 عنوان صفحه ب ) تحقیق و توسعه 40 ج ) سیاست تجاری 40 د ) آموزش و تحصیلات 44 ه ) کارایی و دانش مدیریت 44 3 - 9 - اندازه گيري بهره وري کل عوامل 46 3 - 9 - 1 - روش های غير پارامتري 46 3 - 9 - 2 - روش پارامتري 46 3 - 9 - 2 - 1 - پسماند سولو 48 3 - 10 - ساختار الگو 48 3 - 11 - تعریف متغیرها 51 3 - 12 - روش تحقيق 51 3 - 13 - انواع مدل های داده هاي ترکيبي سري زماني ( پانل ) 52 3 - 14 - آزمون ايستايي در داده هاي ترکيبي 54 3 - 14 - 1 - آزمون لوين و لين و چو 54 3 - 14 - 2 - آزمون آيم ، پسران و شين 56 3 - 14 - 3 - آزمون فیشر 58 3 - 15 - آزمون‌هاي تشخيص 59 3 - 15 - 1 - آزمون چاو 59 3 - 15 - 2 - آزمون بروش - پاگان 60 3 - 15 - 3 - آزمون هاسمن 61 مباني نظري و ساختار الگو 3 - 1 - مقدمه تجارت خارجی می تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی ، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد . از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره وری بازتاب و نمود پیدا می کند ، لذا می توان از بهره وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود . در مورد عوامل موثر بر بهره وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی ، فرضیه های متعددی وجود دارد . برخی از اقتصاددانان ادعا کرده اند که ، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می شود که ، بنگاهها از نوآوری های بیشتری استفاده نمایند ، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند . برخی دیگر ادعا می کنند که ، تماس های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می گردد . با این وجود ، تلاش هایی که جهت تأیید