مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات

1 - 2 - خدمات 16 1 - 1 - 2 - تعریف 16 2 - 1 - 2 - خدمت به عنوان یک فرایند 19 1 - 2 - 1 - 2 - طبقه بندی فرایندهای خدماتی 20 3 - 1 - 2 - تقسیم بندی خدمات 21 4 - 1 - 2 - خدمت به عنوان یک سیستم 22 1 - 4 - 1 - 2 - سیستم عملیات خدماتی 22 2 - 4 - 1 - 2 - سیمبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات|32038216|superior-brain|مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات 1 - 2 - خدمات 16 1 - 1 - 2 - تعریف 16 2 - 1 - 2 - خدمت به عنوان یک فرایند 19 1 - 2 - 1 - 2 - طبقه بندی فرایندهای خدماتی 20 3 - 1 - 2 - تقسیم بندی خدمات 21 4 - 1 - 2 - خدمت به عنوان یک سیستم 22 1 - 4 - 1 - 2 - سیستم عملیات خدماتی 22 2 - 4 - 1 - 2 - سیستم ارائه خدمت 23 3 - 4 - 1 - 2 - سیستم بازاریابی خدمت 23 2 - 2 - بازاریابی خدمات 25 1 - 2 - 2 - بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی 26 2 - 2 - 2 - مثلث بازاریابی خدمات 26 1 - 2 - 2 - 2 - بازاریابی خارجی 28 2 - 2 - 2 - 2 - بازاریابی داخلی 31 3 - 2 - 2 - 2 - بازاریابی تعاملی 32 3 - 2 - 2 - تکنولوژی و مثلث خدمات 35 4 - 2 - 2 - آمیخته بازاریابی خدمات 36 3 - 2 - مدل های اندازه گیری کیفیت خدمات 39 1 - 3 - 2 - مدل سروکوال 40 1 - 1 - 3 - 2 - مراحل اجراي مدل 43 2 - 1 - 3 - 2 - تجزيه و تحليل دقيق مدل 44 3 - 1 - 3 - 2 - انتقادات وارد بر سروکوال 52 4 - 1 - 3 - 2 - در مورد ابزار تحقيق 55 2 - 3 - 2 - مدل سروپرف 56 1 - 2 - 3 - 2 - نقاط قوت و ضعف مدل سروپرف 58 3 - 3 - 2 - مدل كيفيت کارکردی و فنی ( گرونرو 1982 ) 59 4 - 3 - 2 - مقیاس کیفیت خدمات خرده فروشی ( RSQS ) 62 4 - 2 - مثالهایی از تحقیقات انجام شده مشابه 65 5 - 2 - خرده فروشی 69 1 - 5 - 2 - انواع خرده فروشی 69 2 - 5 - 2 - فروشگاه های زنجیره ای 71 1 - 2 - 5 - 2 - تاریخچه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای 72 2 - 2 - 5 - 2 - اهداف فروشگاه های زنجیره ای 74 3 - 5 - 2 - استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی 74 1 - 3 - 5 - 2 - مقدمه 74 2 - 3 - 5 - 2 -   استراتژی فروشگاهی 75 3 - 3 - 5 - 2 - چیدمان کالا در فروشگاه ها 76 4 -