پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش

فهرست مطالب : تاريخچه مديريت دانش 2 - 2 - 2 انواع دانش 2 – 2 - 3 تعاریف جدول 2 – 1 مطالب مربوط به ابعاد ( Rezazade at all 2009 ) 2 – 3 مدیریت دانش و تدوین دانش 2 - 4 اکتساب دانش 2 – 5 تسهیل و انتقال دانش : 2 – 6 کاربری دانش 2 – 7 ذخیره ( انباشت ) دانپیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش|32036900|superior-brain|پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش
با ما همراه باشید با موضوع پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش فهرست مطالب : تاريخچه مديريت دانش 2 - 2 - 2 انواع دانش 2 – 2 - 3 تعاریف جدول 2 – 1 مطالب مربوط به ابعاد ( Rezazade at all 2009 ) 2 – 3 مدیریت دانش و تدوین دانش 2 - 4 اکتساب دانش 2 – 5 تسهیل و انتقال دانش : 2 – 6 کاربری دانش 2 – 7 ذخیره ( انباشت ) دانش 2 – 8 اهمیت مدیریت دانش 2 – 9 الزامات سیستم‌های مدیریت دانش 2 - 10 سرمایه فکری چیست ؟ 2 - 11 رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها 2 – 12 سرمایه انسانی 2 - 13 اهدف مديريت دانش 2 – 14 مدیریت دانش جدید 2 - 15 زنجيره اطلاعات 2 - 16 داده 2 - 17 اطلاعات 2 – 18 نقش فن آوری اطلاعات 2 - 19 دانش 2 – 20 مديريت داده ، مديريت اطلاعات و مديريت دانش : 2 – 20 – 1 مديريت داده : 2 - 20 - 2 مديريت اطلاعات : 2 - 21 فرایندها در مدیریت دانش : جدول 2 - 2 : مراحل فرآيند مديريت دانش 2 - 22 عناصر اساسي مديريت دانش 2 – 23 نقش دانش در مديريت دانش : 2 – 24 نقش مديريت در مديريت دانش : 2 – 25 نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت دانش : 2 - 26 تأثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي مديريت دانش : 2 - 27 مدلهای مدیریت دانش 2 - 29 انتقال دانش : 2 - 30 فناوری اطلاعات 2 – 31 فرهنگ سازمانی 2 - 38 سابقه تحقيقات 2 – 38 - 1 پیشینه داخلی : 2 - 38 - 2 پیشینه خارجی فهرست منابع فارسی : فهرست منابع غیرفارسی : مدیریت دانش تاريخچه مديريت دانش تعداد زيادي از تئوريسين‌هاي مديريت دانش تكامل بحث مديريت دانش را به عهده داشتند و توزيع نموده‌اند كه در ميان آنان برجستگاني همچون پيتر دراكه ، پاول استرلوس و پيتر سنگه از آمريكا را مي‌توان نام برد . دراكه و استرلوس من بيشتر در زمينه اهميت ارتقا اطلاعات و دانش ساده به عنوان منابع سازماني ، و آقاي سنگه با تمركز بر روي سازمان‌هاي ياد گيرنده ابعاد فرهنگي مديريت دانش را بوجود آورده‌اند . تعداد ديگري از دانشمندان وابسته به نشریه تجارت هاروارد حقايق ديگري از مديريت دانش را آشكار مي‌كند . در حقيقت دانشمند معروف آقاي لئونارد بارتون توانست موردكاري قابل توجهي را از شركت استيل چاپارل ارائه دهد ، شركتي كه راهبردهاي موثري را در زمينه مديريت دانش تا اواسط دهه 1970 مورد بررسي و تحقيقات مقاله شده و مستندات خود را با عناوين بهار زيبا از دانش و ساختن منابع نوآوري در مجله ذكر شده به چاپ رسانيد . در اواسط سال 1980 اهميت دانش به عنوان دارايي رقابت در بين