پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری وراهبری شرکت فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری 14 1 - 1 - 2 مقدمه 14 2 - 1 - 2 - مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری 16 3 - 1 - 2 تعریف سرمایه فکری 18 4 - 1 - 2 انواع طبقه بپیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت|32036647|superior-brain|پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت
با ما همراه باشید با موضوع پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری وراهبری شرکت فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری 14 1 - 1 - 2 مقدمه 14 2 - 1 - 2 - مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری 16 3 - 1 - 2 تعریف سرمایه فکری 18 4 - 1 - 2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری 21 5 - 1 - 2 شباهتها 35 1 - 5 - 1 - 2 - سرمایه انسانی 35 2 - 5 - 1 - 2 سرمایه ساختاری ( سازمانی ) 36 3 - 5 - 1 - 2 سرمايه ارتباطي ( مشتري ) 38 6 - 1 - 2 سنجش سرمایه فکری 39 1 - 1 - 6 - 2 دلایل سنجش سرمایه فکری 39 2 - 1 - 6 - 2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری 42 3 - 1 - 6 - 2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس 44 4 - 1 - 6 - 2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری 47 7 - 1 - 2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری 48 8 - 1 - 2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری 53 2 - 2 بخش دوم – راهبری شركت 60 1 - 2 - 2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60 2 - 2 - 2 اهمیت موضوع 64 3 - 2 - 2 مبانی نظری راهبری شركت ها 64 1 - 3 - 2 - 2 تئوری نمایندگی 64 2 - 3 - 2 - 2 تئوری ذینفعان 65 3 - 3 - 2 - 2 تئوری هزینه معاملات 66 4 - 2 - 2 گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی 67 5 - 2 - 2 معیارهای حاكمیت شركتی 68 6 - 2 - 2 سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه 68 7 - 2 - 2 حاكمیت شركتی در ایران 69 8 - 2 - 2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی 71 9 - 2 - 2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی 72 10 - 2 - 2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران 74 1 - 10 - 2 - 2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78 2 - 10 - 2 - 2 - نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79 3 - 10 - 2 - 2 تمركز مالكیت هیئت مدیره 80 4 - 10 - 2 - 2 اندازه هیئت مدیره شركت 81 5 - 10 - 2 - 2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی 82 6 - 10 - 2 - 2 نقش سهامداران