پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

2 - 1 - مقدمه 13 2 - 2 - مفاهيم و اصطلاحات 13 2 - 2 - 1 - بلایا 13 2 - 2 - 1 - 1 - بلایای انسانی 13 2 - 2 - 1 - 2 - بلایای طبیعی 14 2 - 2 - 2 - بحران 14 2 - 2 - 3 - مديريت بحران 15 2 - 2 - 3 - 1 - مدیریت بحران شهري 15 2 - 2 - 3 - 2 - چرخه مديريت بحراپیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله|32035800|superior-brain|پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله
با ما همراه باشید با موضوع پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله 2 - 1 - مقدمه 13 2 - 2 - مفاهيم و اصطلاحات 13 2 - 2 - 1 - بلایا 13 2 - 2 - 1 - 1 - بلایای انسانی 13 2 - 2 - 1 - 2 - بلایای طبیعی 14 2 - 2 - 2 - بحران 14 2 - 2 - 3 - مديريت بحران 15 2 - 2 - 3 - 1 - مدیریت بحران شهري 15 2 - 2 - 3 - 2 - چرخه مديريت بحران 15 2 - 2 - 3 - 3 - چرخه اصلي مديريت بحران 16 2 - 2 - 3 - 4 - مراحل مديريت بحران 16 2 - 2 - 4 - زلزله 17 2 - 2 - 5 - ايمني 17 2 - 2 - 6 - آسيب‌پذيري 17 2 - 2 - 7 - شهر 18 2 - 2 - 8 - آسیب پذیری شهری 18 2 - 2 - 8 - 1 - عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر 20 2 - 2 - 8 - 2 - ساختار شهر و آسیب پذیری 21 2 - 2 - 8 - 3 - بافت شهر و آسیب پذیری 21 2 - 2 - 8 - 4 - شکل شهر و آسیب پذیری 23 2 - 2 - 8 - 5 - تراکم هاي شهري و آسیب پذیری 23 2 - 2 - 8 - 6 - آسیب پذیری تأسيسات و زير ساختهاي شهري 24 2 - 2 - 9 - مديريت شهري 24 2 - 2 - 10 - برنامه ريزي 25 2 - 2 - 10 - 1 - برنامه ريزي فضايي 25 2 - 2 - 10 - 2 - برنامه ريزي شهري 25 2 - 2 - 10 - 2 - 1 - نقش برنامه ريزي شهري در کاهش آسيب پذيري شهرها در برابر خطرات زلزله 26 2 - 2 - 11 - کاربري اراضي شهري 26 2 - 2 - 11 - 1 - برنامه ریزی کاربري اراضي شهري 26 2 - 2 - 11 - 2 - ارتباط بين کاربري زمين و آسيب پذيري در برابر زلزله 27 2 - 2 - 12 - امداد رساني 28 2 - 2 - 12 - 1 - فضاهاي امدادرسانی هنگام زلزله 28 2 - 2 - 13 - دسترسي 29 2 - 2 - 14 - شبکه ارتباطي شهر 29 2 - 2 - 14 - 1 - آسیب پذیری شبکه ارتباطي 29 2 - 2 - 15 - مکان‌يابي 30 2 - 2 - 16 - سیستم اطلاعات جغرافیایی 31 2 - 3 - رهیافت ها و رویکردها 31 2 - 3