بررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 147 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. قسمتهایی کبررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی|32009622|superior-brain|پایان نامه مشاوره زوجین,تحقیق شیوه عقلانی , عاطفی,مقاله شیوه واقعیت درمانی,پایان نامه تعارضات زناشویی,بررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی,مفهوم تعارضات زناشویی,نارضایتی زناشویی,درمان
با ما همراه باشید با موضوع بررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشوییتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 147 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 140 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان بوده اند که تعداد 60 نفر بعنوان نمونه بصورت هدفمند انتخاب و در 3 گروه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل به تعداد مساوی و بصورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه 54 سوالی تعارضات زناشویی ثنایی و ترابی که 8 مولفه از تعارضات را می سنجد ، است . هر یک از زوجین گروه آزمایش مورد مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که : مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زوجین موثر است . بین مشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی و شیوه عقلانی – عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین شیوه عقلانی – عاطفی در زنان بیش از مردان بر کاهش تعارضات موثر است و درنهایت مشاوره زوجی به شیوه عقلانی - عاطفی فقط بر کاهش تمام مولفه های تعارضات زناشویی به غیر از همکاری و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر داشته در حالیکه درمشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی فقط بر مولفه های افزایش واکنش هیجانی و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر نداشته است.

مقدمه
خانواده يكي از اصلي ترين اركان اجتماعي و در عين حال يكي از آسيب پذيرترين اركان مي باشد.از هر چه بتوانيم فاصله بگيريم ، از خانواده نمي توانيم. چون بدون وجود خانواده ، در هر شكل و صورتي كه باشد ، مفهوم زندگي و حيات انساني مصداقي نخواهد داشت. مفهوم خانواده و ارزش اين نهاد اجتماعي براي هر دولت و جامعه اي اساس كار تلقي مي شود و هر جامعه متناسب با ارزشهاي خود ابتدا به سراغ خانواده مي رود تا از درون آن، شهروندان آتي خويش را بپروراند. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه جامعه بخاطر تحولات ساختاري و زيربنايي به شهروندان جديد با طرز فكري نو نياز داشته باشد. به همين خاطر است كه خانواده يكي از اولين نهادهايي است كه در جامعه بايد تغيير كند و تغييري حاصل نخواهد شد ، مگر از طريق درك و شناخت علمي از كاركردها و بدكاريها.
بروز تعارض در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می شود که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری 1377؛ به نقل از شریعتمداری 1383).
هالفورد (2001، ترجمه تبریزی ، 1384 ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در رابطه توسط حداقل یکی از زوجین اشاره می نماید.
افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل 1989).
علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و... برجای می گذارد ( شیلینگ و شر 1977، به نقل از امید نیا 1376).
تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون 1992به نقل از سعیدیان1382).
در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، 1380).
درباره تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است و روشهای گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده است. دو نظریه مشهور در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی الیس و نظریه واقعیت درمانی گلاسر است. این دو نظریه مشکلات رفتاری و رابطه بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر مشکلات رفتاری و تعارضهای بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی است (شفیع آبادی 1383؛ فلانگان و فلانگان 2004؛ الیس 1997).
از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم توجه به واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی است که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی 1385؛ شیلینگ ترجمه آرین 1382؛ شارف 1996؛ گلاسر 2000).
در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق است بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد شد تا مشخص شود کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.

فهرست مطالب به صورت زیر می باشد:
چکیده
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
1-2) بیان مسئله
1-3) ضرورت و اهمیت
1-4) اهداف تحقیق
1-5) فرضیات تحقیق
1-6) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
فصل دوم –ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه
2-1-1) ازدواج
2-1-2) مفهوم تعارضات زناشویی
2-1-3) علل تعارضات زناشویی
2-1-4) منابع عمده تعارض
2-1-5) مزایای تعارض
2-1-6) انواع تعارض
2-1-7) فرآیند تعارضات زناشویی
2-1-8) فرایند حل تعارض
2-2) رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس
2-2-1) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس
2-2-2) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی
2-2-3) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم
2-2-4) نارضایتی زناشویی
2-2-5) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی
2-2-6) فرآيند درمان تعارضهاي زناشويي
2-2-7) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی
2-2-8) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی
2-2-9) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی
2-2-9-1) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر
2-2-9-2) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب
2-2-9-3) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت
2-2-9-4) احساسات و نیازهای انسانی
2-2-9-5) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته
2-2-9-6) مقایسه نظريه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی
2-2-9-7) فنون واقعیت درمانی
2-3) پيشينه پژوهشي
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور
2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور
2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری
فصل سوم- روش پژوهش
3-1 ) مقدمه
3-2) طرح پژوهش
3-3) جامعه آماری
3-4) نمونه و روش نمونه گیری
3-5) ابزار اندازه گیری
3-6) روش اجرای پژوهش
3-7) طرح جلسات
3-8) روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
4-2) توصیف آماری داده ها
4-3) یافته های استنباطی فرضیات
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات
5 -1) خلاصه تحقیق
5-2) محدودیتهای تحقیق
5-3) پیشنهادهای تحقیق
منابع
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پیوستها و ضمائم
پرسشنامه تعارضات زناشویی
فراوانی پاسخهای 54 سوال توسط 60 پاسخ دهنده
چكيده انگليسي