بررسي رابطه بين سخت رويي و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 80 صفحه میباشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تابررسي رابطه بين سخت رويي و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر|31009986|superior-brain|بررسي رابطه بين سخت رويي و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر,تحقیق بررسي رابطه بين سخت رويي و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر,مقاله بررسي رابطه بين سخت رويي و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر,پروژه بررسي رابطه بين سخت رويي و ر
با ما همراه باشید با موضوع بررسي رابطه بين سخت رويي و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 80 صفحه میباشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا با جامعه وحدت یا به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- ۱۳۸۶)[۱]جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند و در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی، درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است (جمال فر، ۱۳۸۴)[۲].اما پدیده ایی که می توان در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد نوع رفتار و کردار فرد است که گاهی از ویژگی های شخصیتی فرد مانند سخت روئی یا کم روئی در رشد اجتماعی فرد تاثیر می گذار باشد. در دوران نوجوانی گاهی اوقات پدیده ای می تواند باعث تغییر در رفتار در میزان رشد اجتماعی نوجوان شود وقتی که نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی می شود و به مسائلی مانند هویت اجتماعی، انجام هویت، فردیت اجتماعی، طرز تفکر، دوستی با همسالان، برخورد با جنس مخالف و ایفای نقش در ارتباط با والدین و مسائل دیگر می تواند در ایجاد رشد اجتماعی تاثیر گذار باشد.(گنجی، ۱۳۸۴)[۳].
فهرست مطالبمقدمه ۶بیان مسئله ۸اهمیت و ضرورت تحقیق ۹جامعه مورد مطالعه ۱۰نمونه آماری ۱۱روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۱فرضیه های تحقیق ۱۱سئوال مسئله ۱۱متغیرهای تحقیق ۱۱تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۲مقدمه ۱۴سخت روئی ۱۴سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس ۱۸مکانیزم های مداخله ای سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری ۲۰سخت روئی و دیگر سازه های شخصیتی ۲۳سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک ۲۶سخت روئی و نمونه های مورد مطالعه ۲۸سخت روئی و بیماری ۲۹نقش سخت روئی در فراسوی استرس سلامت و بیماری ۳۰چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی ۳۱اکتسابی بودن سخت روئی ۳۳پیشینه ی تحقیق ۳۶پژوهش های انجام شده در زمینه ی سخت روئی در خارج از کشور ۳۶پژوهش های انجام شده در زمینه ی سخت روئی در ایران ۳۷خود کار آمدی ۳۸ابعاد خود کار آمدی ادراک شده ۴۱منابع باورهای خود کارآمدی ۴۱دستاوردهای عملکرد ۴۱تجربه جانشینی ۴۲ترغیب کلامی ۴۳حالت های فیزیولوژیکی ۴۳تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی ۴۴نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه ۴۶پیشینه تحقیق ۲ ۴۸تحقیقات انجام گرفته در حیطه باورهای خود کار آمدی در خارج از کشور ۴۸خود کار آمدی ۵۲۴ عامل باعث افزایش خود کار آمدی شخص می شود ۵۳جامعه مورد مطالعه ۵۵نمونه آماری ۵۶روش نمونه گیری ۵۶ابزار تحقیق ۵۶تاریخچه ۵۶اعتبار P.V.Q 58اعتبار از طریق هم بستگی ۵۹پایائی P.V.Q 59دستور العمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی P.V.Q 61دستور العمل تکمیل P.V.Q 62اجرای P.V.Q 62جمع آوری P.V.Q 63نمره گذاری آزمونهای P.V.Q 64نمره های فرعی و هنجارها ۶۶– تفسیر نمره های فرعی ۶۶معرفی مقیاس ۶۷روائی و اعتبار ۶۸اجرای آزمون ۶۸نحوه نمره گذاری ۶۹نحوه محاسبه بهره اجتماعی (SQ) 70جدول توضیح علامتهای اختصاری ۷۱روش تحقیق ۷۱جدول ۱ – ۴ : نمرات خام آزمودنی ها ۷۴جدول ۲ – ۴ : بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و سخت رویی در بین دانش جویان دختر ۷۷پیشنهادات ۸۲منابع و مآخذ ۸۳