پمپ حرارتی، بررسی تهویه مطبوع و آزمایشهای کمپرسور، برج خنک کننده، تست موتور دیزل

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 21 پمپ حرارتی (دیجیتال) : بررسی سیکل مربوط به پمپ حراتی و خواندن اعداد مربوط به دمای هر سنسور و خواندن فشار هوای ورودی و خروجی کمپرسمو در دودبی مشخص و هر دو دوبی با دو حالت خاموش و روشن بودن تن این اعداد خوانده می شود. حوپمپ حرارتی، بررسی تهویه مطبوع و آزمایشهای کمپرسور، برج خنک کننده، تست موتور دیزل|30021049|superior-brain|پمپ حرارتی, بررسی تهویه مطبوع و آزمایشهای کمپرسور, برج خنک کننده, تست موتور دیزل
با ما همراه باشید با موضوع پمپ حرارتی، بررسی تهویه مطبوع و آزمایشهای کمپرسور، برج خنک کننده، تست موتور دیزل

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 21

پمپ حرارتی (دیجیتال) :بررسی سیکل مربوط به پمپ حراتی و خواندن اعداد مربوط به دمای هر سنسور و خواندن فشار هوای ورودی و خروجی کمپرسمو در دودبی مشخص و هر دو دوبی با دو حالت خاموش و روشن بودن تن این اعداد خوانده می شود.حوزه کار پمپ حرارتی : نحوه کار به این صورت است که ابتداء ناز فریونی که در سیستم جریان دیده در داخل «Evapava Tor» تبخیر کنند گرهای ما از محیط اطراف گرفته تا محیط سرد شود که محیط در اینجا همان داخل یخچال و موارد داخل یخچال است بعد از گرفتن گرهای با کار خارجی که روی کمپرسور انجام می شود بین گاز داخل کمپرسور شده و در حالی که ورودی کمپرسور ما همواره فشار کمی از گیچ آبی رنگ متصل به سیستم می خوانیم و در خروجی کمپرسور فشار زیادی را از گیج گرمز رنگ می خوانیم سپس بعد از خروجی کمپرسور ما درای ثاز «Supertlet» یا فوق گرم خواهیم بود در مرحله ی بعد برای اینکه ثاز گرمای خود را از دست بدهد وارد «Condenser» می شود و گرمای را به محیط پس می دهد تا دمای خود را کاهش دهد نه مرحله ی سوم بعد از خروج از کندانسور و با کاهش دما و در شیر انبساط یا لوله مویین می شود و در هنگام خروج با افت فشار مواجه می شود و در نهایت وارد تبخیر کننده می شود تا چرخه کامل شود بنابراین در یک پمپ حرارتی چهار مرحله رخ می دهد تا این که یک سیکل کامل شود و عمل تبرید صورت گیرد شکل تشکیل پمپ حرارتی و روابط میدان آن ها := ضریب عملکرد یخچالهمان گونه که از شکل مشاهده می شود دارای 8 دها هستیم که در مانیتور مشخص شده است و نحوه ی عملکرد آن همان گونه است که در قسمت بالا گفته شده است که دو گیج ورودی و خروجی است که فشار کمپرسمر را در هر دو حالت نشان می دهد است و کنداسمور ما هم دارای یک آب خروجی و ورودی است.مردی کنه اسور = خروجی آب = ورودی آب = خروجی تبخیر کننده = دمای شیر انبساط= خروجی کمپرسور = ورودی کمپرسور = خروجی کنداسور =2 ) فن روشن= حسابی

جدول اشباعجدول فوق گمان1 – 2 ) فن خاموش= خروجیجدولجدول فوق گرم2 – 2 ) فن روشن