انواع مواد و واماندگی و آشنایی با مفهوم تنش و انواع تنش و آزمایشگاه مقاومت مصالح

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 16 تعاریف و مفاهیم اولیه انواع مواد بر اساس پیوند شیمیایی بین آنها : - سرامیک - فلز - پلیمر در دو دهر اخیر: - سرامیک - فلز - پلیمر - کامپوزیتها - نیمه هادی ها انواع مواد بر اساس نوع واماندگی 1 ) مواد ترد 2 ) مواد شکل پذیرانواع مواد و واماندگی و آشنایی با مفهوم تنش و انواع تنش و آزمایشگاه مقاومت مصالح|30021047|superior-brain|انواع مواد و واماندگی و آشنایی با مفهوم تنش و انواع تنش و آزمایشگاه مقاومت مصالح
با ما همراه باشید با موضوع انواع مواد و واماندگی و آشنایی با مفهوم تنش و انواع تنش و آزمایشگاه مقاومت مصالح

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 16

تعاریف و مفاهیم اولیهانواع مواد بر اساس پیوند شیمیایی بین آنها :- سرامیک - فلز - پلیمر در دو دهر اخیر:- سرامیک - فلز - پلیمر - کامپوزیتها - نیمه هادی هاانواع مواد بر اساس نوع واماندگی 1 ) مواد ترد 2 ) مواد شکل پذیرانواع واماندگی شکست تغییر شکلدر مواد ترد واماندگی بصورت شکست و در مواد شکل پذیر واماندگی بصورت تغییر شکل استخواص مکانیکی : استحکام، چترمگی، سفتی، سختی، سفتی، خزش، خستگی، شکل پذیری، ضربه، دانستیه،خواص غیر مکانیکی : الکتریکی، مغناطیسی، نوری، گرمایی، شیمیایی، فیزیکیاستحکام : مقاومت ماده در برابر بارهای وارده است و هر چه استحکام ماده بالاتر ماده، تردتر می شود.سفتی : (Stiddness) مقاومت ماده در برابر تغییر شکل ارتجاعی (الاستیک) است و هر چه ماده سفت تر شود ماده به سمت صلب، پیش می رود و توجه شود که عکس سفتی، انعطاف پذیری ماده یا همان Stexibihiby است و نه نرمی ماده.E یا معمول یا تک و یا همان مرول الاستیک همان سفتی ماده است که قابل تغییر نیست. (E ، شیب منحنی در ناحیه ارتجاعی)E با پیوند اتمی ارتباط دارد به همین خاطر ثابت است و قابل تغییر نیست لذا پیوند های کووالانسی و تونی E بالایی دارند (شکل سرامیکها) اما پلیمر ها که دارای پیوند واندرواس هستند E پایینی دارند.چقومگی : میزان انرژی که ماده تا قبل از واماندگی می تواند جذب کند (سطح زیر نمودارتش – کرنش E ناحیه تا واماندگی کامل) هر چه این ساعت بیشتر باشد ماده چترمه تر است.در چترمگی نه استحکام کامل لازم است و نه انعطاف پذیری کامل بلکه این دو خاصیت را همزمان دارا می باشد چترمگی در برابر ضربه اهمیت پیدا می کند.جهندگی : میزان جذب انرژی در محدوده ی الاستیک تا رسیدن به نقطه تسلیم.سختی : (Kardness) : مقاومت ماده در برابر تغییر شکل پلاستیک موضعی که مقدار آن با استحکام نهایی مربوط است. (گلویی شدن در نقطه استحکام نهایی رخ می دهد).استحکام تسلیم : مقدار باری که ماده می تواند تحمل کند اما وارد تغییر شکل پلاستیک نشود.استحکام نهایی : ماکزیمم باری که جسم می تواند تحمل کند.استحکام نهایی معیار طراحی نیست بلکه معیار طراحی استحکام تسلیم است بعضی از مواد شکل پذیر دارای نقطه تسلیم فوقانی و تحتانی هستند که نقطه تسلیم پایینی برای طراحی استفاده می شود.تعاریف پایه1 ) ماده : ماده عبارت از وجودی است که فضا گیر باشد.2 ) جسم : ماده ای را گویند که توسط یک سطح بسته محدود شده باشد.3 ) جسم صلب : جسمی که بین ذراتش هیچ جابجایی نسبی موجود نباشد، جسم صلب خوانده می شود.4 ) جسم تغییر شکل پذیر : موقعی که اثر نیروهای خارجی موثر بر یک جسم روی تنش و کرنش حاصل در اعضای داخلی آن جسم بررسی می شود ، لازم است خواص شکل پذیری جسم نیز در نظر گرفته شود.5 ) جسم همگن : جسمی است که دارای خواص یکسان در تمام نقاط باشد.6 ) الاستیسته مطلق : جسمی است که پس از برداشتن بارهای اعمالی کاملاً به شکل اولیه خود برگردد الاستیستیه مطلق گویند.7 ) اینروتروپ : ماده اینروتروپیک ماده ای است که خواص الاستیکی آن در تمام جهات یکسان باشد.