انتگرالگیری، انتگرالهای مرکب و آشنایی با تئوری تابع پیچیدگی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 120 انتگرال گیری : 1 . 6 ) انتگرال گیری Riemann – Stieltje فرض کنید که f یک تابع کران دار در محدوده ی [a,b] می باشد. اگر D یک فسمتی از [a,b] باشد می دهد : پس سپس مجموع این دو معادله می دهد (11 . 6) و تقریب زدن با انانتگرالگیری، انتگرالهای مرکب و آشنایی با تئوری تابع پیچیدگی|30021045|superior-brain|انتگرالگیری, انتگرالهای مرکب و آشنایی با تئوری تابع پیچیدگی
با ما همراه باشید با موضوع انتگرالگیری، انتگرالهای مرکب و آشنایی با تئوری تابع پیچیدگی

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 120

انتگرال گیری :1 . 6 ) انتگرال گیری Riemann – Stieltjeفرض کنید که f یک تابع کران دار در محدوده ی [a,b] می باشد. اگر D یک فسمتی از [a,b] باشد می دهد :

پسسپس مجموع این دو معادله می دهد(11 . 6)و تقریب زدن با انتگرال گیری Riemann می دهد، زمانیکه آن در (4 – 123 و C1 ) وجود دارد.در گستره ی بیشتر از این فرآیند را می توان در کارهای Stieltjes مشاهده کرد، وی معرف دومین تابع می باشد یعنی g ، فرض بر افزایش [a,b] ( در یک محدوده ی کران دارد) و جایگزینی در (11 . 6) توسط . این روش جدید منجر به انتگرال گیری از f با محدوده ی g می گردد. و جمع بستن این معادله با (11 . 6) می دهد.(12 . 6)(13 . 6)آنها با کم کردن (11 . 6) زمانیکه را به دست می آورند.تشخیص کمترین و بیشترین مقدار f(x) در ضابطه ی [a,b] توسط M , m ، ما خواهیم داشت :

پس برای تمام تجزیه های D ، کمترین جمع بندی (12 . 6) و بالاترین جمع ها شامل (13 . 6) خواهد بود راحت است که شاهد معرفی روش های جدید در افزایش پایین ترین و بالاترین و کم شدن آنها در جمع باشیم. (ببینید تمرین 6(a).1 . از این به بعد که ماتزل جمع را کمتر از یا برابر با هر صعود جمعی در نظر می گیریم. برای هر محدوده ای از [a,b] را درنظر می گیریم. اگر حالا، D محدوده ی بین تمام روش های مشاهده شده درنظر بگیریم را داریم.

پسP 140 :تعریف . نوشتن و

در جائیکه صعودی و نزولی تمام محدوده ی D از [a,b] می باشد. اولین توضیح در مورد پایین ترین انتگرال از f با مراجعه به g در [a,b] می دهد دومین انتگرال است بالا (صعودی).توجه داشته باشید که در جایی که f یک محدوده بین [a,b] و g است در حال افزایش خواهد بود، همچنین توسط (14 . 6)

تعریف : اگرF گفته می شود که با رابطه ی g در محدوده ی [a,b] انتگرال گیری می شودو ارزش عمومی صعودی و نزولی انتگرال گیری ها، مشخص می شود توسط :

که این رابطه به نام Riemann و یا (RS) نامیده می شود. که به معنی انتگرال گیری f با رابطه ی g می باشد.تابع g انتگرال گیر نامیده می شود، و تابع f انتگرال ده.کلاس تابع قابل انتگرال خواهد بود با رابطه ی g در محدوده [a,b] که توسط R(g.a.b) مشخص می شود.بهتر است با کامل کردن تابع RS , f که توسط انتگرال گیری به دست می آید.

(زمانیکه دست راست وجود داشته باشد) و

(برای تمام تابع های f , g ).زمانیکه انتگرال گیری RS نزول می کند به انتگرال گیری Riemann . تابع Riemann انتگرال گیری می شود در (123) C1 که تقریباً با انتگرال گیری های قبلی که صعودی و نزولی داشتیم در این جا نداریم اما تعادل دو تابع در واحد 72 . 6 ثابت خواهد شد. دو تابع مفید هستند، مرتبه ی تابع انتگرال Riemann در محدوده ی [a,b] توسط R (a,b) مشخص خواهد شد. و صعودی و نزولی بودن Riemann توسط s(D,f) . s(D,f) جمع بندی خواهد شد.مثال ها :(i) هر تابع ثابت k یک انتگرال گیری RS با رابطه ی هر صعودی تابع g را دربر دارد. و

این روش از این حقیقت سرچشمه گرفته که، برای تمام

(ii) گذاشتن f در تابع تعریف می شود با :اگر X گویاستاگر X غیرگویاستسپس تابع و در هر فاصله. تا زمانیکه g یک تابع صعودی است.

پس، اگر g ثابت باشد،در پایان این مرحله ما شرایط اولیه انتگرال گیری Riemann – Stieltjg را بیان کردیم فرض کنید.زمانیکه، ما در تابع افزایش انتگرال گیری داشته باشیم، مشخص می شود. ما با این روند داد می دهیم تا جواب قطعی برسیم.قضیه 11 . 6 :یک شرایط اضطراری که را داشته باشیم می دهد و محدوده ای از [a,b] از D چنین می دهد که :

15 . 6 ) دلیل (اثبات) :(i) اگر اگر

سپس، می دهد، قسمتی از وجود دارد که :

پس :

حالا بگذارید D قسمتی از ادامه ی تمام روش های تشریحی از را اشاره کنیم.پس :

و پس (15 . 6) اجرا می شود. (اتفاق می افتد)142 p )(ii) فرض کنید که برای هر یک D وجود دارد که قبل 15 . 6 اتفاق می افتد، پس :

و در ادامه ی آن داریم :این جایگزین برای تمام و داریم :قضیه ی بعدی در مورد انتگرال گیری Riemann . Stirltjes در دو مثال وجود دارد اما اهمیت مورد از همه چیز مهم تر است. در این اثبات و بعد از آن بلندترین فاصله ی فرعی از محدوده D را با مشخص می کنیم.قضیه 12 . 6 )(i) اگر f ادامه ی محدوده [a,b] باشد پس(ii) اگر f در محدوده ی [a,b] یکنواخت باشد و g ادامه دار (صعودی هم باشد) پس :

اثبات :(i) برای هر محدوده ی D از [a,b] ما داریم، با دقت می توان فهمید که :

وقتی که f یک کران دار یکنواخت در بازه ی [a,b] است، و ماکس آن برابر با شاید بتوان با واحد کوچکتری مثل به طور مختصر نشان داد قضیه 11 . 6 نشان می دهد که :(ii) فرض کنید که f افزایش می یابد. پس :توسط g یِ کردن دار یکنواخت و پسقسمت (ii) در قضیه فوق در قسمت قضیه 24 . 6 به طور کامل توضیح داده خواهد شد.اکنون ما در حال ثابت کردن این قضیه هستیم که انتگرال گیری RS طولانی تر از هر دو انتگرال گیر شده و انتگرال گیر می باشد.قضیه ی 13 . 6)(i) (a) اگر و سپس برای هر ثابت و

(b) اگر و بعد

(ii) (a) اگر و بعد برای هر k غیرثابت داریم.

(b) اگر و و بعد :و

اثبات :(i) (a) این قضیه به عنوان تمرین 2 و (a) 6 واقع شده است.(b) ابتدا ما باید توجه داشته باشیم که، زمانی

(16 . 6)حالا، داریم ، و وجود دارد پس :

و اگر D تمام محدوده ی را داشته باشد.

آز آنجایی که توسط (16 . 6) داریم :

و این اتفاق برای هر می افتد.