بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركتها در ايران ازديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 35 فهرست مندرجات : عنوان صفحه فصل اول : كليات 1) مقدمه1 2) تعريف و بيان موضوع تحقيق3 3) اهميت موضوع4 4) اهداف پژوهش4 5) فرضيه هاي موضوع تحقيق5 6) تعريف لغاط و اصطلاحات خاص5 فصل دوم : ادبيات موضوعي و سوابق تحقيق بخش اول : بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركتها در ايران ازديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد|30019092|superior-brain|بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركتها در ايران ازديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
با ما همراه باشید با موضوع بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركتها در ايران ازديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 35

فهرست مندرجات :عنوان صفحهفصل اول : كليات1) مقدمه12) تعريف و بيان موضوع تحقيق33) اهميت موضوع44) اهداف پژوهش45) فرضيه هاي موضوع تحقيق56) تعريف لغاط و اصطلاحات خاص5فصل دوم : ادبيات موضوعي و سوابق تحقيقبخش اول : ادبيات موضوعي1 ) مقدمه82 ) بورس اوراق بهادار83 ) تاريخچه بورس اوراق بهادار (گذشته تا به امروز ) 94 )تورم105 ) شاخص قيمت مصرف كننده116 ) سابقه تهيه شاخص قيمت مصرف كننده117 ) سهام128 ) كارايي بازار سرمايه بر سهام139 ) نحوه تعيين قيمت پايه سهام در بورس تهران1410) شاخص قيمت سهام1411) تاريخچه شاخص قيمت سهام15بخش دوم : سوابق تحقيق1) سوابق تحقيق در داخل كشور172) سوابق تحقيق در خارج از كشور17

فصل سوم : روش تحقيق1) مقدمه 192) روش پژوهش193) جامعه آماري194) نمونه آماري195) ابزار جمع آوري اطلاعات206) روش جمع آوري اطلاعات207) روش تجزيه و تحليل اطلاعات20

چكيده پژوهش :

بورس اوراق بهادار يكي از اجزا و بخشهاي اصلي بازار سرمايه است كه نقش اصلي آن جذب و هدايت پس انداز ها و نقدينگي سرگردان و پراكنده در جامعه به سوي مسيرهاي بهينه است ، كه در جهت ايفاي مطلوب اين بخش وجود بازاري كارآمد و قوي بمنظور بهينه سازي گردش منابع مالي و هدايت آنها به مسيرهاي بهينه ، احساس مي شود ، زيرا اگر سرمايه گذاران با توجه به برداشت خود و يا در مسير چگونگي ميزان عرضه و تقاضا سهام در بورس ، اقدام به خريد و فروش سهام مي كنند ، ممكن است به نتايج زيانباري دست يابند كه منجر به بي اعتمادي آنها به سرمايه گذاري در بازار سرمايه و بالاخص در بورس اوراق بهادار شود .در اين تحقيق با عنايت به موارد فوق و با هدف كمك به پويايي و كارآمدي بازار سرمايه و پيامد آن كمك به سرمايه گذاران در جهت انجام سرمايه گذاري مطلوب و با اشراف به اين موضوع كه در مسير نيل به يك سرمايه گذاري بهينه و منطقي ، براي هر سهامدار و يا سرمايه گذار يك نياز بسيار مهم تعيين عوامل موثر بر قيمت سهام و امكان پيش بيني قيمت سهام شركتها است ، به بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركتها در ايران مي پردازد .يافته هاي تحقيق حاكي از وجود يك رابطه خطي مستقيم قويا معني دار بين نرخ تورم و قيمت سهام مي باشد و تا حد زيادي از تغييرات قيمت سهام را تبيين مي نمايد . لذا بايد گفت كه تورم داراي محتوي اطلاعاتي زيادي براي سهامداران مي باشد و سرمايه گذاران بايد به هنگام تصميم گيري در ارتباط با خريد و فروش سهام آن مد نظر قرار دهند .