بررسي تاثير تمرينات سرعتي متناوب بر تغييرات لپتين و ليپو پروتئين HDL دانشجويان پسر غير ورزشكا

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 7 هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير تمرينات سرعتي متناوب بر تغييرات لپتين وليپو پروتئين HDL دانشجويان پسر غير ورزشكار دانشگاه تهران بود. در ابتدا 30 نفر از دانشجويان غير ورزشكار به طور تصادفي وخوشه اي انتخاب شدند. اين افبررسي تاثير تمرينات سرعتي متناوب بر تغييرات لپتين و ليپو پروتئين HDL دانشجويان پسر غير ورزشكا|30018724|superior-brain|بررسي تاثير تمرينات سرعتي متناوب بر تغييرات لپتين و ليپو پروتئين HDL دانشجويان پسر غير ورزشكار دانشگاه تهران
با ما همراه باشید با موضوع بررسي تاثير تمرينات سرعتي متناوب بر تغييرات لپتين و ليپو پروتئين HDL دانشجويان پسر غير ورزشكا

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 7

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير تمرينات سرعتي متناوب بر تغييرات لپتين وليپو پروتئين HDL دانشجويان پسر غير ورزشكار دانشگاه تهران بود. در ابتدا 30 نفر از دانشجويان غير ورزشكار به طور تصادفي وخوشه اي انتخاب شدند. اين افراد به دو گروه 15 نفري كنترل و تمريني تقسيم شدند. قبل وبعد از تمرينات از هر نفر آزمايش خون گرفته و ميزان لپتين و ليپو پروتئين HDL آنها از طريق ELISA,SANDWICH اندازه گيري شد. دوره تمريني شامل 16 هفته و هرهفته 3 جلسه تمرين بود. نتايج نشان داد كه تمرينات سرعتي تناوبي باعث تغييرات معنادار برلپتين سرم آزمودني‌ها نگرديد (46/0=P). تمرينات سرعتي تناوبي باعث تغييرات معنادار روي ليپو پروتيين HDL C گرديد(009/0=p ).