تحقیق آماده: بررسی جنگل هاي مانگرو – 20 صفحه فایل ورد

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 20 يکي از جوامع و چهره هاي جالب گياهي ايران جنگل هاي مانگرو هستند که نواحي ساحلي خليج فارس و درياي عمان قرار گرفته اند. جنگل هاي مانگرو ايران در گستره جذر ومد،مصب هاو جزاير بين خورها در طول سواحل کشيده شدهاند که به صورت جتحقیق آماده: بررسی جنگل هاي مانگرو – 20 صفحه فایل ورد|30018554|superior-brain|تحقیق آماده: بررسی جنگل هاي مانگرو , 20 صفحه فایل ورد
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق آماده: بررسی جنگل هاي مانگرو – 20 صفحه فایل ورد

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 20

يکي از جوامع و چهره هاي جالب گياهي ايران جنگل هاي مانگرو هستند که نواحي ساحلي خليج فارس و درياي عمان قرار گرفته اند. جنگل هاي مانگرو ايران در گستره جذر ومد،مصب هاو جزاير بين خورها در طول سواحل کشيده شدهاند که به صورت جوامع کوچک و بزرگ گسسته يا پيوسته ديده مي شوند .جنگلهاي مانگرو ايران آخرين حد پراکنش جنگل ها در آسياي جنوب غربي به شمار مي آيد پراکنش جنگل ها در ايران از شرقي ترين بخش درياي عمان در ايران ،در خليج گواتر شروع مي شود و با حرکت به غرب خليج فارس و زياد شدن عرض جغرافياي در رويشگاه نايبند در استان بوشهر پايان مي يابد جنگل هاي مانکرو در ايران شامل دو گونه اند:

– Avicennia marina

– Rhizophora mucronta

جنگل هاي مانگرو با ساير اکوسيستم ها ي جنگلي تفاوت اساسي دارند اين جنگل ها نه به خشکي تعلق دارند نه به دريا بلکه مشترک بين آب و خشکي اند.جنگل هاي مانگرو ايران ،جنگل هاي يکدست هستند که از گونه حرا تشکيل شده اند در بخش کوچکي ار سواحل جنوبي ايران در خور بندر جاسک گونه چندل نيز در وسعت کم ديده ميشود.بخش عمده جنگل ها در نواحي مرکزي خليج فارس واقع شده اند. بزرگترين جامعه متحد جنگلي در جزيره قشم و محدوده خمير واقع شده اند که با مسافتي حدود ده هزار هکتار جنگل هايي مترکم،نيمه متراکم،کم تراکم و پراکنده وسيع ترين و مرغوب ترين اراضي جنگلي مانگرو ايران را تشکبل مي دهند .اين جنگل ها به طور عام ساحلي هستند و در حاشيه رود خانه ها ديده مي شوند.

گونه هاي مانگرو در ايران صفات مشترکي دارند و جهت بقائ از از ويژگي هاي خاصي براي استقرار پيروي مي کنند مهمترين آنها عبارتنند از:

۱) در عرض هاي جغرافيايي خاص زندگي ميکنند (در عرض جغرافيايي ۲۵ تا۲۷ درجه شمالي وطول شرقي۵۵ تا ۶۵ گسترش يافته اند ودر عرض جغرافيايي بيش از ۲۸ درجه اراضي مانگرو قطع مي شوند).

۲) محل استقرار آنها در منطقه جذر مدي است واز ساحل شروع و تا آخرين حد اثر جزر ومد ادامه دارند.

۳) مانگرو هاي ايران ساحلي هستند ودر حاشيه خورها و مصب رودخانه ها مستقراند.

۴) خاک مورد نيازآنها از نوع خاک گل آلود، لجني ،شور و اشباع از آب هستند.

۵) جهت تطابق با محيط اقدام به بروز ويژگي هاي خاصي نموده اند که باعث استقرار آنها مي شود مهمترين آنها عبارتنند از:

ـ توليد ريشه هاي هوايي تنفس کننده به نام pneumatophores

ـ خاصيت زنده زايي بذر

ريشه هاي تنفس کننده به اشکال مختلف در گونه هاي مختلف تشگيل مي شوند که علاوه برنقش تنفس در محيط بي هوازي موجب استقرار گياه در محيط بي ثبات بستر مي گردند همچنين بذر در گونه هاي حرا و چندل زنده زا است ،زنده زايي در اصل اهرم سازوکار توليد مثل است

۶) به طور عام به صورت درختچه ودرخت با تاج گسترده هستند

۷) در محيط زندگي خود حاکم مطلق بوده و ساير گونه ها قادر به رقابت با آنه نيستند.

۸) در هنگام مد تنها تاج درختان بالاتر از سطح آب قرار ميگيرد و بقيه اندام گياه در زير آب قرار دارد

۹) داراي خصوصيات خاصي هستند اين جنگل ها در حد فاطل خشکي و در زندگي مي کنند نه به خشکي مطلق دارند ونه به دريا بلکه بين هر دو اکوسيستم قرار دارند.

۱۰ ) جزر ومد در شکل گيري مانگرو ها نقش اساسي دارد.

۱۱) مانگرو ها نسبت به شرايط محيطي ،آب و هواو شوري مقاومت زيادي دارند که تحمل گونه حرا نسبت به شرايط مذکور بيشتر از گونه چندل است.

● گونه هاي تشکيل دهنده مانگرو در ايران :

▪ گونه حرا

گونه حرا به نام علمي Avicennia marina از جنس Avicennia واز خاانواده AVICENNIACEAE که به افتخار ابوعلي سينا که اولين بار آن را تشخيص داده نامگذاري گرديده است.حرا بردباري زيادي نسبت به شرايط مختلف اکولوژي دارد و نسبت به تغييرات آب و هوا و شوري از مقاومت زيادي بر خوردار است به گونه اي که در بارندگي هاي۲۵۰۰ ميليمتر در شرق آسيا تا حداکثر ۲۰۰ ميليمتر در ايران از کيفيت مناسب و يکسان بر خوردار است و دامنه شوري وسيعي از ۳۵ تا ۵۰PPT را تحمل مي کند .