بررسی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) و شناسايي و ارزيابي خطر و نقطه كنترل بحراني

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 15 اين سيستم تنها براي واحدها و صنايع بزرگ توليد كننده مواد غذايي طراحي نشده است و تمام واحدها و شركت هاي كوچك در سطح منطقه اي و كشوري نيز مي توانند آنرا بكار گيرند. آموزش كاركنان موثر در توليد ماده غذايي، كليد موفقيت در بررسی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) و شناسايي و ارزيابي خطر و نقطه كنترل بحراني|30015341|superior-brain|بررسی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) و شناسايي و ارزيابي خطر و نقطه كنترل بحراني
با ما همراه باشید با موضوع بررسی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) و شناسايي و ارزيابي خطر و نقطه كنترل بحراني

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 15اين سيستم تنها براي واحدها و صنايع بزرگ توليد كننده مواد غذايي طراحي نشده است و تمام واحدها و شركت هاي كوچك در سطح منطقه اي و كشوري نيز مي توانند آنرا بكار گيرند.آموزش كاركنان موثر در توليد ماده غذايي، كليد موفقيت در پياده سازي اين سيستم مي باشد. همچنين براي موفقيت در پياده سازي و استقرار سيستم HACCP مدير واحد توليدي بايد نسبت به سيستم HACCP و الزامات ان متعهد باشد.تعهد مديريت نشان دهنده آگاهي وي از منافع سيستم، ‌هزينه هاي آن و اهميت آموزش پرسنل و كاركنان مي باشد.كاركرد اصلي اين سيستم در تعيين و برقراري نقاط كنترل بحراني (Critical Control Points (ميباشد. نقطه کنترل بحران مرحله اي از فرايند توليد ماده غذايي است که به منظور اطمينان از سلامت ماده غذايي بايد تحت كنترل و پايش باشد.Hazard، ريسك ها و خطرات قابل انتقال توسط ماده غذايي (food borne)( خطرات بيولوژيك، ‌شيميايي، فيزيكي) مي باشند كه مي توانند اثرات زيان آور بر بهداشت و سلامت مواد غذايي داشته باشند.اصول GMP Good Manufacturing practice و GHP( Good Hygiene practice) از پيش نيازهاي بسيار مهم و ضروري براي برقراري و پياده سازي موفقيت آميز سيستم HACCP مي باشند.GMP و GHP چيزي نيست جز رعايت يك سري شرايط ويژه در محيط كار موسسات و نيز توجه به برخي نكات بهداشتي در جريان كار با مواد غذايي. در واقع اصول GMP و GHP عوامل كنترلي هستند كه بر كل عمليات توليد و كنترل كيفيت تمركز دارند نه بر يك فرايند خاص.مهمترين اين موارد كه بيشتر به شرايط محيط كار، ‌شرايط ماده غذايي و بهداشت ان توجه مي كنند عبارتند از :1 شرايط سالن هاي كار، وسائل و امكانات مورد استفاده در فرآوري.2 نوردهي و تهويه هوا.3 شرايط محيط كار در ارتباط با مواد غذايي فاسد شدني.4 تامين آب سالم و بهداشتي.5 امكانات و سرويس هاي بهداشتي.6 نظافت و شستشو.7 دفع زباله و مواد زائد.8 دفع فاضلاب.9 دفع آفات و حشرات موذي.10 بهداشت فردي كاركنان.11 شرايط انبارش و حمل و نقل مواد اوليه و محصول توليدي.(بخش دوم)مزاياي بكارگيري سيستم HACCPHACCP يك سيستم بهداشتي است كه شما را از مديريت كارآمد ايمني مواد غذايي مطمئن مي كند و اين شرايط را ايجاد مي كند كه به جاي انتظار براي وقوع مخاطرات بهداشتي در محصول و فراورده غذايي، روش هاي پيشگيرانه را طراحي نمائيد. بنابراين مشکل مرجوع شدن محصول تا حد زيادي برطرف ميشود.همچنين HACCP باعث جلب اطمينان مصرف كنندگان از فرايند توليد مي شود.و نشان مي دهد كه شركت و موسسه غذايي به مسئوليت خود در قبال سلامت مصرف كننده پايبند است.در واقع HACCP موثرترين روش براي رسيدن به حداكثر ايمني مواد غذايي است و اين سيستم از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد. چون مناطق بحراني را در فرايند توليد تشخيص مي دهد و احتمال توليد و فروش محصولات غير ايمن و ناسالم را كاهش مي دهد و اين موضوع حركت به سمت يك روش تضمين كيفيت پيشگيرانه در داخل موسسه را تسهيل مي نمايد.با توجه به محدوديت هاي مربوط به آزمونها و تكنيك هاي بازرسي مرسوم از محصول نهايي بكارگيري اين سيستم مي تواند نياز به اين آزمونها و تكنيك ها را به حداقل برساند.تكنيك هاي بازرسي مرسوم وضعيت سلامت ماده غذايي را فقط در هنگام بازرسي تعيين و مشخص مي كنند و در واقع يك تصوير فوري و لحظه اي از سلامت ماده غذايي ايجاد مي كند .از طرفي تا چه حدي مي توان به اين تكنيك هاي بازرسي اعتماد كرد ؟ …بخصوص زماني كه بازرسي هاي چشمي براي آلودگي هاي فيزيكي مانند سنگ ريزه و ساير اجسام خارجي انجام مي شود. در حين انجام كارهاي يكنواخت، ‌ظرفيت حواس انسان كم مي شود و طي بازرسي چشمي، ‌ممكن است خطرات به سادگي ناديده گرفته شوند.در مورد خطرات ميكروبي و بيولوژيك در اكثر موارد، خطرات به صورت غير يكنواخت توزيع مي شوند و ديگر اينكه انجام آزمايشات ميكروبي به روي محصول توليدي روند طولاني و زمان بر مي باشند و در اغلب موارد به دليل كوتاه بودن فاصله زماني بين توليد ماده غذايي و مصرف آن، انجام اين آزمايشات ممكن است سبب وقفه در عرضه و فروش محصول توليد مي شود.ولي سيستم HACCP يك روش مستند و مكتوب مي باشد كه استقرار و پياده سازي آن مي تواند وضعيت بهداشتي محصول و ماده غذايي را در گذشته و حال حاضر ترسيم نمايد