بررسی انواع سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر سنگهای تزئینی و نقش آنها در بناهای تاریخی

فهرست مطالب عنوان مقدمه سنگه و خرده سنگها هوازدگی شیمایی منشع ساختمانهای سنگی سنگهای آذری بافت سنگهای آذرین سنگهای رسوبی سنگهای شدگی سنگهای دگرگونی اقسام سنگهای دگرگون ساختمان شیمایی سنگها کربنات ها سولفات ها اکسید ها انواع سنگ شکل طبیعی سنگ شکل ساختبررسی انواع سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر سنگهای تزئینی و نقش آنها در بناهای تاریخی|30013366|superior-brain|بررسی انواع سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر سنگهای تزئینی و نقش آنها در بناهای تاریخی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی انواع سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر سنگهای تزئینی و نقش آنها در بناهای تاریخیفهرست مطالبعنوانمقدمهسنگه و خرده سنگهاهوازدگی شیماییمنشع ساختمانهای سنگیسنگهای آذریبافت سنگهای آذرینسنگهای رسوبیسنگهای شدگیسنگهای دگرگونیاقسام سنگهای دگرگونساختمان شیمایی سنگهاکربنات هاسولفات هااکسید هاانواع سنگشکل طبیعی سنگشکل ساختگی سنگهاانواع سنگ ها ساختمانیگرانیتماسه سنگ هاسنگهای آهکیمرمرگوارتزیتسنگ مارسیسنگ برای مصارف ساختمانیپایداری میکانیکعملیات ساختمانی سنگفساد در سنگسنگ ساختمتانیدوامویژگیهای فنی سنگهامقاومت ضربه ایویژگیهای خواص حرارتیانبساط و انقباظ حرارتی سنگهاهدایت حرارتمقاومت در برابر آتشمقاومت در برابر یخبندانبررسی میکروسکوپی سنگهاطبقه بندی سنگهاسنگهای آذریگرانیتویژگیهای گرانیتطبقه بندیکابردوزن ویژهجذب آبرنگسنگهای رسوبیسنگ آهکخواص سنگ آهکطبقه بندی سنگ آهک ساختمانیسختیجذب آبمقاومت فشاریمقاومت در برابر آتشرنگکاربردتراورتنسختیوزن ویژهجذب آبمقاومت فشاریرنگطبقه بندی سنگهای ساختمانی بر پایه کواتزسنگهای دگرگونماریلسختیمقاومتتخلخلرنگسنگ لوحویژگیهای سنگ لوحجدایش پذیریجذب آبوزن ویژهمقاومتسختی یا الاستیسیتهمقاومت سایشیمقاومت دربرابر خردگیناخالصی های معدنیطبقه بندی سنگهای لوحکاربرد سنگهای ساختمانیپوشش دیوارهای داخلیکف و پلکاننماکف خیابان و پیاده روبامدیوار و سالودهموج شکن و ساختمانهای بندریزیر سازی جاده هابالاست راه آهنتزئینات ساختمانموارد ویژهنقش برجسته تخته جمشیدترتیب تراش نقوش برجستهتذکراتمدت زمان ایجاد نقوشسایر نقوش برجسته در تخته جمشید÷ایان دوره سلطنت داریوش و آغاز دوران سلطنت خشایار شاهپایان دوره سلطنت خشایار شاه و آغاز دوران سلطنت اردشیر اولدوران سلطنت اردشیر سومتاریخچه معماری صحفه پرسپولیسصحفه تخت جمشیدصحفه تخت جمشید 380 تا ق. مصحفه تخت جمشید 470تا 480 ق. مصحفه تخت جمشید 450 تا 470 ق.مصحفه تخت جمشید 330 تا 450 ق.مصحفه تخت جمشید پس از 330 ق.مپاسارگاد دشت مرغابتخت جمشید 57 کیلوتری شیرازقصر ابونثر یا تخت سلیمانشش کیلومتری شرق شیرازنقش رستم کوهستان حاجی آبدکازرون نقشه برجیسته ساسانیویرانه های شهر بیشاپورنقش برجسته ساسانی در دور رودخانه شاپوربازار قیصریه لارمسجد جامع لارممسنی نقوش کورانگون دهکده سه تلودخمه سنگی مربوط به اود خطرآتشکده اشکان میل اژدهاقصیر شیرین حجاری شیخ خاندکان داود سر پل ذهابنقوش تاریخی بیستونطاق بستان 4 کیلومتری کرمانشاهانامارت تخت مرمرایذه آتشکده دره شاهمی یا شمیتنگ سولک در کوهستان بختیاریشیر سنگی همدانفهرست نویافته های باستان شناسی در سالهای 1367 تا 1373 در بناهای معبد آناهیتاجبهه غربیکوشه جنوبی غربیجبهه شمالیگوشه شمالی شرقیآغاز بررسی از جبهه غربیحاصل کاوشهای باستان شناسی از رعس سخره تا پشت دیوار در شمال غربی معبد آنا هیتاگوشه جنوب غربیجبهه شمالی شرقیپیشمایش الکتریکی در بنهای پرستش گاه ناهیدمطالعات آزمایشگاهیکاربرد ایزار رون در طراحی گوشه جنوب غربیبررسی علل تضریبهخمنشیان به سوخت بدون دود دست یافته بودندبناهای هخامنشیتالار آپادانا تخت جمشعیدآمگاه خشایار یکم نقش رستمتزئینات معماری کاخهای هخامنشیهنر در خدمت ایدولوژی امپراطوریشوش و تخته جمشعیدهنر در خدمت شکوه و اقتدار امپراطوریملت های امپراطوریکاخ سرستونکاخ داریوشکاخ سه درگاهیحرم جیزه و باغهای معلق بابلحرم بزرگ جیزهباغهای معلق بابلتصاویر

تزئینات سنگمقدمه :سنگ يكي از قديمي ترين مصالحي است كه بشر از بدو زندگي بر روي زمين شناخته است و از آن براي تهيه وسائل مختلف زندگي و همين طور بناي آثار خود سود جسته است . در آثار به دست آمده از جوامعي كه در دوره پارينه سنگي مي زيسته اند ، ابزار كار و اسلحه سنگي ديده شده است . بعد از آن ، اين مصالح فراوان و در دسترس در ساخت بناي ساختمان پرستشگاه ها به كار رفت كه بناي مونوليت ها و تري ليت ها از آن جمله اند .اين بناها بعداز هزارها سال در تمام جهان به جاي مانده اند تا پيام انسانهاي نخستين را به ما برسانند . در دوره نوسنگي به كارگيري سنگ در ساختمان افزايش مي يابد و بعدها با شناخت بيشتري كه بشر از خواص به كارگيري سنگ هاي گوناگون و ابزار فلزي سبه دست مي آورد ، آثار متنوع و به جاي ماندني از جمله تنديسها ، پرستشگاه ها ، مقابر و كاخ هاي عظيمي از خود به يادگار مي گذارد كه هر يك به عنون عجايب دنياي قديم شناخته شده انداين ابنيه در آغاز با قطعات تخته سنگ و بدون ملات ساخته شده اند و در بعضي از آنها از بست و قلاب و اتصالات فلزي استفاده شده است . بعدها بشر ملاتهاي گوناگوني را شناخت و به كار گرفت و به اين وسيله از سنگ هايي با ابعاد كوچك تر استفاده كرد .برخي از سنگ هاي تزئيني را به طرف مختلف به صورت صفحاتي مي برند و در كف و در نما ، پله ها ، كف پنجره و غيره مورد استفاده قرار مي دهند . نبايد از ياد برد كه مخلوط خرده سنگ با بعضي از مواد چسنبده ، مهم ترني مصالح را در ساختمان تشكيل مي دهد . بتن ، ملات ها ، موزاييك و بعضي از قطعات پيش ساخته از آن جمله اند .امروزه تنها در ساختمان هاي يادبود و مانند آنها تماماً سنگ به كار گرفته مي شود . اما فراواني و مقاومت آن در مقابل عوامل محيطي باعث شده است كه در قسمت هايي كه ساختمان به زمين مربوط مي گردد يا نقاطي يكه تحت فشار بيشتري مي باشند و به استحكام بيشتري نياز دارد ، از آن استفاده شود.