دستور العمل هایی برائ سنجش تعداد و هزینه جهانگرد

مقدمه: نقطهً مهم این است که جهانگردی امروزی توجه کشورهای جهانگردی پذیر را به یک سیستم بین المللی سنجش تعداد جهانگرد جلب کرده است . چنین سیستمی فقط به تعداد جهانگردان ورودی و مدت اقامت آنها در این کشور نمی پردازد،بلکه به میزان عایدات از این صنعت و ساخدستور العمل هایی برائ سنجش تعداد و هزینه جهانگرد|30013308|superior-brain|دستور العمل هایی برائ سنجش تعداد و هزینه جهانگرد
با ما همراه باشید با موضوع دستور العمل هایی برائ سنجش تعداد و هزینه جهانگرد

مقدمه:نقطهً مهم این است که جهانگردی امروزی توجه کشورهای جهانگردی پذیر را به یک سیستم بین المللی سنجش تعداد جهانگرد جلب کرده است . چنین سیستمی فقط به تعداد جهانگردان ورودی و مدت اقامت آنها در این کشور نمی پردازد،بلکه به میزان عایدات از این صنعت و ساختار و روند تولید(ارزش خالص و ارزش افزون)که نتیجهً این رخداد در کشور میزبان توسط جهانگردان داخلی و خارجی پدیدار می شود نیز می پردازد. میزان دقت این سیستم به میزان دقت اطلاعات جمع اوری شده تجزیه و تحلیل آنها و میزان دسترسی حسابرسان در رسیدن به نتایج صحیح بستگی دارد.یک سیستم اطلاعات کامل جهانگردی باید دو هدف زیر را برآورده کند:الف: اطلاعات لازم در جهت جذب پذیرایی از جهانگردان را فراهم کند.ب:روشن تر کردن اهمیت سنجش تأثیرات متنوع پدیدهً جهانگردی روی موازنهً پرداختها و در روی اقتصاد کلی که شامل تأثیرات درآمد،مخارج و استخدام در بخشهای مختلف میباشد.به عبارت دیگر چنین سیستمی که جوانب مختلف جهانگردی را در برمی گیرد که شامل آمارهای جمعیت شناسی،اقتصادی،اجتماعی ومالی می باشد.این سیستم آماری کامل در راه تثبیت با مشکلات زیادی مواجه است.در کشورهای در حال توسعه کمبود افراد واجد شرایط در طراحی سیستم و حمایت از آنها ممکن است اصلی ترین مشکل باشد.از این گذشته تفاضل موجود بین مقادیر مبادلات بازار و دولتی باعث افت در دامدهای معاملات خارجی می شود که معمولاَسیستم پولی کشورهای درحال توسعه راتعیین می کند. پس تعیین تأثیر جهانگردی بر اقتصاد ملی زیاد دقیق نمی باشد.علاوه بر این،ناتوانی انها در تشخیص آمارمسافرتها از آمار جهانگردان که بایکدیگر تفاوت دارند علت ومعلوم عدم دقت سیستمهای آماری جهانگردی در کشورهای درحال توسعه می باشد.از سوی دیگرکشورهای توسعه یافته(مخصوصاکشورهای اروپای غربی که ارائه کنندهً بزرگترین بازارهای جذب جهانگرد هستند)نمی توانند سیستم کامل بازرسی مرزی را به عنوان اساس آمار جهانگردی خود تعیین کنند، چون پس از برداشتن مرزها،رویداد وتشریفات مرزی را هم جمع آوری کرده اند.به علاوه توضیحاتی که نقاط آغازین چنین سیستمی با هدف سنجش مقداروتأثیر جهانگردیمی باشند در کشورهای مختلف انواع گوناگونی دارند.علاوه برتنوع روشهای جمع آوری اطلاعات،این عامل باعث کاهش مقایسه های دقیق و کارساز بین کشورها می شود در نتیجه انباشتگی مقادیر محلی یا بین المللی بسیار محدودی هستند.در این فصل ما قصد نداریم تمامی زمینه های آمارجهانگردی را مورد بررسی قراردهیم بلکه به نقاط مهم این سیستم بسنده می کنیم.توضیح اطلاعات آماری اصلی:جمعیت جهانگردان ورودی به هر کشورشامل گروهای مسافرین ورودی در دسته های زیر میشود:الف:مهاجرین(دائمی یا موقتی) افراد غیربومی که می خواهند درآن منطقه ساکن شوند و جمعیتی را تشکیل دهند که در داخل این کشور دستمزد دریافت می کنند.ب:بازدید کنندگان افرادغیر بومی که مدت کوتاهی در کشور اقامت می کنند(یک سال یا کمتر) که درداخل این کشور دستمزد دریافت نمی کنند.ج:ساکنین شهروندان یاافرادی که پس ازمدتی اقامت درخارج دوباره به کشوربازمیگردند.(معمولا کمتر از یک سال نیست).د:دیپلماتهاونظامیان خارجی که در کشوراقامت دارند.گروه باز دیدکنندگان بیشترین توجهرادرصنعت جهانگردی به خودمعطوف می کنند.واژهً بازدیدکنندگان در جهان اجلاس سازمان ملل متحّد دربارهً مسافرت وجهانگردی درسال(1993)به عنوان فردی که از یک کشور خارجی دیدن می کنندکه درآن سکونت نداردوقصدندارد دراین کشور درآمدی کسب کند.پس،عامل بازشناسایی جهانگرداین است که او فردی غیربومی است که با هدفی غیرازکاریابی از کشوری بازدیدمی کندهدف ازاین دیدارمیتواند گذراندن یک تعطیلات یادیدارخانواده،حضوردرکنفرانس،فعّالیت تجاری یاتلفیقی ازاین مواردباشد.