بررسي شيطان و شبهات و پاسخ آنها و مروري بر شيطان در مذاهب ديگر و قرآن و روايات

فهرست عنوان مقدمه كتاب سابقه خلقت جن، ابليس، شيطان شبهؤهاي ابليس و پاسخ آنها نظر اشاعره و معتزله درباره مهلت دادن به ابليس ابليس به پنج دليل مستوجب لعنت گرديد كار و حرفههاي ابليس شيطان واژه لغوي شيطان(satan) شيطان در آيات و روايات قرآني كمنگاههاي شيطبررسي شيطان و شبهات و پاسخ آنها و مروري بر شيطان در مذاهب ديگر و قرآن و روايات|30012111|superior-brain|بررسي شيطان و شبهات و پاسخ آنها و مروري بر شيطان در مذاهب ديگر و قرآن و روايات
با ما همراه باشید با موضوع بررسي شيطان و شبهات و پاسخ آنها و مروري بر شيطان در مذاهب ديگر و قرآن و روايات

فهرستعنوانمقدمه كتابسابقه خلقت جن، ابليس، شيطانشبهؤهاي ابليس و پاسخ آنهانظر اشاعره و معتزله درباره مهلت دادن به ابليسابليس به پنج دليل مستوجب لعنت گرديدكار و حرفه‌هاي ابليس شيطانواژه لغوي شيطان(satan)شيطان در آيات و روايات قرآنيكمن‌گاههاي شيطاننزديكترين حالت شيطان به بندهماجراي مؤذني كه با نگاه كردن به نامحرم كافر شدمكانهاي حضور شيطانبهترن دام شيطانلطيفه كوتاه درباره شيطانعنواناستاد شيطانخوراك شيطانگفتگوي پيغمبر با شيطانشيطان زدگيچرا از شيطان رجيم به خدا پناه مي‌بريمدو دسته از پيروان شيطانمبارزه با وسوسه‌هاي شيطان و نفس امارهتفاوت شيطان و ابليسشيطان پرستان چه كساني هستند؟مراسم نيايش شيطان پوستانشيطان در مذاهب بودائيشيطان در دين زرتشتشيطان در دين مسيحيتپاسخ شيطان به پيروان خود در قيامتشيطان در ضرب‌المثلهاعنوانشيطان در ادبياتجنگ آدم و شيطانمنابع مأخذمقدمهانسان موجودي مختار است و براي دسيابي به سعادت و رستگاري و كمال خود در دنيا و آخرت همواره در معرض اعمال اراده و انتخاب تصميم‌گيري است و او در راه زندگي خويش و در گزينش كارها و نيازهاي خود در لحظه‌هاي عمر خوبيش مواجه با وسوسه‌هاي شياطين جن است، هر گاه آدمي بتواند با اراده قوي مملو از ايمان اين خواسته‌ها و اميال را كه توسط شيطان به دايره ذهن او هجوم مي‌آورند قبل از اينكه منجر به عمل شوند تزكيه و تصفيه نمايد و از بين آنها، آن را كه مطابق عقل و شرع است انجام دهد و از آنه موافق عقل و شرع نيست خودداري كند به صراط مستقيم كه رستگاري سعاد ابدي است راه يابد انسان همواره در گزنش و انتخاب خود، دو راه بيشتر ندارد يكي راه شيطان و گمراهي است و ديگري راه كمال و صراط مستقيم، و تمام تلاش شيطان آن است كه بر سر راه مستقيم بنشيند و بعنوان يك رهزن ماهر نگذارد كسي اين صراط را طي كند. راه شيطان در حقيقت نقطه مقابل صراط مستقي به خدا پرستي منتهي مي‌شود و چون حضرت آدم نشانه انسانيت است، عداوت شيطان هم نسبت به او بدين خاطر است حضرت آدم نشانه انسانيت است نه آنكه عداوت شخص با او داننسته باشد در پايان خداي بزرگ را شاكر و سپاسگزارم كه به اين حقير توفيق و عنايتي ارزاني داشتند كه بتوانم گام كوچكي در راه خدمت به جامعه بردارم و از همه عزيزاني كه به گونه‌اي در به انجام رساندن كار تأليف اين كتاب مرا ياري نمودند تشكر و قدرداني مي‌نمايم اميد است كه خوانندگان فهيم و بصير اين اثر، نگارندة اين سطور را با نظرات و پيشنهادات خود در رفع ناقص و تكميل مطالب ياري نمايند.