بررسي حقوقي ـ زيست محيطي پارک هاي ملي ايران و ارائه يک چارچوب حقوقي متناسب براي مديريت آنها

فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده پيشگفتار (هدف، پيشينة، روش کار و تحقيق) فصل اول : کليات 1ـ1 مفهوم پارک ملي 1ـ1ـ1ـ تعاريف جهاني درباره پارک ملي 1ـ2ـ تاريخچه پارک هاي ملي 1ـ2ـ1ـ تاريخچه پارک ملي در جهان 1ـ2ـ2ـ تاريخچه پارک ملي در ايران 1ـ3 ـ ارزش هاي پارکبررسي حقوقي ـ زيست محيطي پارک هاي ملي ايران و ارائه يک چارچوب حقوقي متناسب براي مديريت آنها|30011817|superior-brain|بررسي حقوقي ـ زيست محيطي پارک هاي ملي ايران و ارائه يک چارچوب حقوقي متناسب براي مديريت آنها
با ما همراه باشید با موضوع بررسي حقوقي ـ زيست محيطي پارک هاي ملي ايران و ارائه يک چارچوب حقوقي متناسب براي مديريت آنها

فهرست مطالبعنوان صفحهچکيدهپيشگفتار (هدف، پيشينة، روش کار و تحقيق)فصل اول : کليات1ـ1 مفهوم پارک ملي1ـ1ـ1ـ تعاريف جهاني درباره پارک ملي1ـ2ـ تاريخچه پارک هاي ملي1ـ2ـ1ـ تاريخچه پارک ملي در جهان1ـ2ـ2ـ تاريخچه پارک ملي در ايران1ـ3 ـ ارزش هاي پارک ملي1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک هاي ملي1ـ3ـ2ـ تدابير حفاظت از پارک هاي ملي در عرصه بين المللي1ـ4ـ بررسي وضعيت موجود در پارک هاي ملي ايران1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت1ـ4ـ2ـ موقعيت جغرافيايي1ـ4ـ3ـ پوشش گياهي و حيات وحش جانوريفهرست مطالبعنوان صفحه1ـ4ـ4 روند تخريبفصل دوم: نظام مديريت در پارک هاي ملي2ـ1ـ مديريت جهاني در مورد پارک هاي ملي2ـ1ـ1ـ طبقه بندي اتحاديه بين المللي حفاظت IUNC2ـ1ـ2ـ مديريت گردشگري و تفرج در پارک هاي ملي2ـ1ـ3ـ مديريت حفاظت از جوامع طبيعي و گونه هاي وحش2ـ 2ـ مديريت ايران در مورد پارک هاي ملي2ـ2ـ1ـ زون بندي پارک هاي ملي2ـ2ـ2ـ همکاري با نهادهاي بين المللي در زمينه حفاظت از پارک هاي ملي2ـ2ـ3ـ صغف هاي اجرايي مديريتفصل سوم: مباني و ارزيابي قوانين و مقررات ايران دربارة پارک هاي ملي3ـ1ـ پيشينة قانون گذاري ايران در مورد پارک هاي ملي3ـ2ـ بررسي قوانين و مقررات مربوط به پارک هاي ملي ايران3ـ2ـ1ـ قوانين و مقررات مربوط به تعيين پارک ملي3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صيدفهرست مطالبعنوان صفحه3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست3ـ2ـ1ـ3ـ آئين نامه اجرايي قانون حفاظت از پارک هاي ملي3ـ2ـ2ـ قوانين و مقررات مربوط به مديريت و حفاظت از پارک هاي ملي3ـ2ـ2ـ1ـ قوانين و مقررات مربوط به پارک هاي ملي داراي مواد معدني قابل استخراج3ـ2ـ2ـ2ـ قوانين و مقررات مربوط به حفظ و مديريت پوشش گياهي و حيات وحش جانوري در پارک هاي ملي3ـ2ـ2ـ3ـ قوانين و مقررات مربوط به ساير استفاده ها از پارک هاي ملي3ـ2ـ3ـ قوانين و مقررات کيفري مربوط به پارک هاي ملي ايرانفصل چهارم: جمع بندي مشکلات و ارائه مديريت مطلوب براي حفاظت از پارک هاي ملي ايران بر اساس چارچوب حقوقي متناسب4ـ1ـ مشکلات موجود پيرامون مديريت پارک هاي ملي4ـ2ـ مشکلات موجود پيرامون قوانين و مقررات پارک هاي ملي4ـ2ـ1ـ نقص قوانين و مقررات4ـ2ـ2ـ کمبود قوانين و مقرراتفهرست مطالبعنوان صفحه4ـ3ـ تدابير حفاظت براي مديريت مطلوب تر از پارک هاي ملي ايران4ـ4ـ ارائه راهکار مديريتي با استفاده از قوانين و مقرراتفصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها5ـ1ـ نتيجه گيري5ـ2ـ پيشنهادها

فهرست جداولفهرست عنوانجدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارک هاي ملي تحت مديريتسازمان حفاظت محيط زيست ايرانجدول (2ـ1) : راهنماي اهداف مديريت در طبقات ششگانه IUCNجدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف کمي بخش هاي صنعت و معدنمحيط زيست و برق در برنامه سومجدول (3ـ2) : حداقل فاصله صنايع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساسجدول (3ـ3ـ) : دستور العمل تعيين درجات شکار و صيدجدول (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شکار و صيدجدول (4ـ4): شاخص هاي ارزيابي عملکردسازمان حفاظت از محيط زيست

فهرست نمودارصفحه عنواننمودار (1ـ1) : مساحت پارک ملي طي سالهاي [1385 ـ 1376]

چکيدهانهدام و تخريب مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران به ويژه پارک هاي ملي مي بايست از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در اين تحقيق به بررسي موضوع ياد شده از ديدگاه زيست محيطي و قوانين و مقررات مبادرت شده است. در همين راستا ارزيابي اقدامات مخرب و آلاينده و پاسخ هاي قانوني مربوط که در قوانين و مقررات ايران پيش بيني شده است همراه با چگونگي اثر بخش و موثر بودن يا نبودن آنها در راستاي جلوگيري از تخريب و انهدام و وقوع جرايم زيست محيطي مربوط به از بين بردن پارک هاي ملي از مواردي است که در اين تحقيق مطرح مي گردد.بديهي است که براي رسيدن به نتايج ياد شده، شناخت پارک هاي ملي از لحاظ زيست محيطي و چگونگي پيدايش آنها ضروري خواهد بود. بنابراين در فصل اول اين تحقيق درباره موضوعات مختلف پيرامون پارک هاي ملي از قبيل تاريخچه، چگونگي شکل گيري، ابعاد، بررسي زيست محيطي پارک هاي ملي ايران، ارزش هاي حفاظتي اين مناطق سخن به ميان آمده است.در فصل دوم براي حفاظت بيشتر و بهتر از پارک هاي ملي، مديريت پارک هاي ملي در ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است که پارک ملي تنها در صورت داشتن يک مديريت مطلوب و کار آمده است که مي تواند ارزشهاي اکولوژيکي، فرهنگي و معنوي خود را حفظ نمايد و يک مدير خوب هم در صورتي مي تواند به يک مديريت بهينه براي ادارة پارک هاي ملي دست يابد که هم ابزارهاي اجرايي لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانوني متناسبي براي حفظ و نگهداري آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم اين تحقيق با تقسيم بندي قوانين و مقررات پارک ملي به بررسي آن پرداخته شده است.در فصل چهارم با توجه به اصول مديريت مطلوب در پارک هاي ملي و صغف هاي موجود در مديريت اين مناطق در ايران يک چارچوب متناسب حقوقي براي مديريت مطلوب تر پارک هاي ملي ارائه گرديده است.در هر حال براي ارتقاء مديريت بهينه و حفظ و نگهداري پارک هاي ملي ايجاد قوانين و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانين جهاني و اجراي آن توسط مسئولين و آشنايي مردم باارزش هاي پارک ملي امري ضروري به نظر مي رسد که همت و تلاش تمامي اقشار جامعه را طلب مي نمايد.