اقدام پژوهی: چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه: 7 بیان مساله و توصیف وضع موجود: 8 گردآوری شواهد 1: 12 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی: 12 ب. مشاهده : 13 ج. پرسش نامه: 14 پیشینه تحقیق: 14 اهداف تحقیق: 15 ۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16 اقدام پژوهی: چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟|30011344|superior-brain|اقدام پژوهی: چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟
با ما همراه باشید با موضوع اقدام پژوهی: چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

فهرست مطالبچکیده 5مقدمه: 7بیان مساله و توصیف وضع موجود: 8گردآوری شواهد 1: 12تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی: 12ب. مشاهده : 13ج. پرسش نامه: 14پیشینه تحقیق: 14اهداف تحقیق: 15۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16۳. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها : 16۴. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی: 16۵. استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان: 17۶. اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان: 17۷. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس: 17تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه: 19انتخاب واجرای راه حل: 19توصیف وضع مطلوب(شواهد 2): 25نتیجه گیری: 27موانع ومشکلات احتمالی : 27پیشنهادات: 28منابع ومآخذ: 29

چکیدهاز اوایل سال تحصیلی ، همواره رفتار دانش‌آموزان در زنگ ریاضی، توجه من را به موضوعی از این قرار به خود جلب می¬کرد. بدان معنا که در این زنگ، شاهد چهره¬های درهم رفته و بی حوصله¬ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت می¬کردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه¬ی بیرون رفتن از کلاس را می¬گرفتند، چند تا ازدانش¬آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند. در واقع آن چه بیش از هر چیز من را متعجّب می‌کند، کم¬تحرکی و بی¬توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود.اما در پایان این پژوهش :دانش¬آموزان در انجام تکالیف ریاضی دقت لازم را دارند.به درس ریاضی و فعالیت¬های آن علاقه¬ی وافری نشان می¬دهند.از نتایج آزمون مداد ـ کاغذی كه حاكي از پيشرفت آنهاست، راضی هستند.فعالیت¬های عملکردی را به دقت انجام می¬دهند.بیش¬تر دانش‌آموزان،تکالیف ریاضی را بدون کمک گرفتن از اولیا انجام می¬دهند.دفتر ریاضی خود را، تمیز و مرتب نگه داشته¬اند.به ساخت وسایل کمک آموزشی مربوط به درس ریاضی علاقه زیادی نشان می¬دهند.با روحیه¬ی شاد، فعالیتهای کلاسی حاضر را انجام می دادند.اولیای دانش¬آموزان از پیشرفت درس ریاضی آنان ابراز خرسندی می¬کنند.با کاربرد ریاضی در زندگی تا حدودی زیادی آشنا هستند.هنگام انجام فعالیت¬های ریاضی به یکدیگر کمک می¬کنند.