آموزش چگونگي ارائه مقالات و سمينارها

چگونگي ارائه مقالات و سمينارها: كسي كه راجع به امري قضاوت مي كند ولي نمي تواند آن را تشرحي و به طور مستدل بيان كند نبايد هرگز هيچ فكري در مورد آن كرده باشد. در عصر جديد بسياري از اشخاص از طريق صحبت در ميان جمع و در همايشها عقايد خود را انتشار داده و آموزش چگونگي ارائه مقالات و سمينارها|30009380|superior-brain|آموزش چگونگي ارائه مقالات و سمينارها
با ما همراه باشید با موضوع آموزش چگونگي ارائه مقالات و سمينارها

چگونگي ارائه مقالات و سمينارها:كسي كه راجع به امري قضاوت مي كند ولي نمي تواند آن را تشرحي و به طور مستدل بيان كند نبايد هرگز هيچ فكري در مورد آن كرده باشد.در عصر جديد بسياري از اشخاص از طريق صحبت در ميان جمع و در همايشها عقايد خود را انتشار داده و مؤثر بوده اند.فرآيند برقراري ارتباط كلامي:صرف نظر از انواع رابطة كلامي در جريان هفت جزو ديگر نيز وجود دارد. كه شامل گيرنده پيام، مجراي ارتباط، شنونده، بازخورد، مداخله و موقعيت است.گوينده: برقراري ارتباط كلامي با گوينده آغاز مي شود. موقعيت شما در نقش گوينده به خود شما به اعتبار شخصي شما، به معلوماتتان دربارة مطلب، به آمادگي براي صحبت، به حالت سخن گفتن، به حساسيت نسبت به شنوندگان و موقعيت بستگي دارد. اين كار علاقه و ايجاد جاذبه نيز مي خواهد. نمي توانيد از مردم توقع داشته باشيد به آنچه مي‌گوييد علاقه و توجه نشان دهند، مگر اينكه توجه و علاقة خودتان جلب شده باشد. البته قبل از اينكه روشها و فنون ارائه مطلب كاربرد داشته باشند نخست بايد چيزي براي گفتن داشته باشيد.پيام: پيام هر چيزي است كه گوينده به شخص ديگر ابلاغ مي كند. هدف شما در سمينارها و سخنراني عمومي اين است كه پيام عمدي خود را طوري ادا كنيد كه واقعاً سبب برقراري ارتباط شود. دستيابي به اين منظور هم به اين بستگي دارد كه چه مي‌گوييد (پيام كلامي) و هم اينكه چگونه مي گوييد. (پيام غيركلامي)پيام كلامي را درست همان گونه كه كار طلب مي كند تهيه كنيد. بايد موضوع را به چيزي اختصاص دهيد كه بتوانيد در مدت زماني كه سمينار به شما اجازه مي دهد به قدر كافي درباره آن بحث كنيد. بايد دربارة جزئياتي كه مي تواند به شما كمك كند تحقيق و از ميان آنها مقداري را انتخاب كنيد تا عقايد مطروحه خود را روشن و متقاعد كننده بسازيد. بايد آرا و عقايد خود را طوري نظام دهيد كه شنوندگان بتوانند بدون اينكه عقب بيفتند يا گيج شوند آنها را تعقيب كنند. پيام را نيز در قالب كلماتي بيان كنيد كه دقيق روشن و واضح، معتبر و مناسب باشد.پيام غيركلامي را علاوه بر پيامي كه از طريق كلمات مي فرستيد، از طريق لحن صدا، ظاهر، حالات، حالات صورت و ارتباط چشمي نيز بفرستيد. نكته مهم اينست كه مطمئن شويد پيام غيركلامي شما پيام كلامي شما را خدشه دار نسازد.مجرا: مجرا چيزي است كه به وسيلة آن پيام ابلاغ مي شود. وقتي گوشي تلفن را برمي‌داريد تا به يك دوست تلفن بزنيد تلفن مجرا يا وسيلة ارتباطي است. ممكن است در سمينارها از چند مجرا استفاده كنند و هر كدام از آنها بر پيامي كه توسط تماشاچيان دريافت مي شود، اثر خواهند گذاشت در كلاس، مجراي ارتباطي مستقيم ترين نوع است همشاگرديها بدون مداخلة هرگونه وسيله الكترونيكي هم من را مي بينند و هم صدايم را مي شنوند.شنونده: شنونده كسي است كه پيام ابلاغ شده را دريافت مي كند. بدون شنونده هيچ رابطه‌اي برقرار نمي شود.هر چيزي كه گوينده مي گويد از طريق چهارچوب انتقالي شنونده از صافي مي گذرد (كل معلومات تجارب، اهداف، ارزشها و نگرشهاي وي)از آن رو كه گوينده و شنونده افراد متفاوتي هستند هرگز نمي توانند چهارچوب انتقالي كاملا يكساني داشته باشند و چون چهارچوب انتقالي شنونده هيچ وقت دقيقاً آن چيزي نيست كه گوينده دارد معني يك پيام نيز در نزد شنونده و گوينده يكسان نيست. از آنجا كه افراد چهارچوبهاي انتقالي متفاوت دارند بايد براي هماهنگ كردن پيام با شنوندة ويژه‌اي كه مورد خطاب است دقت بسيار زيادي به خرج دهيد و بايد بر شنونده متمركز باشيد.نمي توانيد فرض كنيد شنوندگان نسبت به آنچه بايد بگوئيد علاقه‌مند خواهند شد. اگر نحوة ايراد سخن شما يكي از دو حالت بسيار پيچيده يا بسيار بنياني باشد و يا اگر موضوع صحبت را به تجارب، علايق، معلومات و ارزشهاي شنوندگان مربوط نسازيد، توجه و حضور ذهن شنوندگان خود را به سرعت از دست خواهيد داد و زماني موفق خواهيد بود كه شنوندگان به خود بگويند «اين براي من هم مهم است».بازخورد: شنوندگان شما پيامتان را به سادگي مثل گيرنده هاي انساني جذب نمي كنند. آنها از حوزة خود در جواب، پيام مي فرستند. اين پيام بازخورد ناميده مي شود.آيا شنوندگان شما در صندليهاي خود به جلو خم شده اند مثل اينكه كاملاً متوجه سخنراني هستند؟ آيا با نظرهاي شما موافقند و آن را تحسين مي‌كنند؟ آيا به لطيفه‌هاي شما مي خندند؟ آيا روي چهرة خود نگاههاي تمسخرآميز دارند؟ آيا پاي خود را تكان مي‌دهند جابه جا مي شوند و به ساعتشان خيره مي شوند؟ پيامي كه از طريق اين گونه عكس‌العمل ها فرستاده مي شود مي تواند اينها باشد: من شيفته صحبت شدم خسته شدم با شما موافقم با شما موافق نيستم و … به هر حال بايد نسبت به اين واكنشها هشيار بود و پيام خود را در راستاي آنها هماهنگ نمود.مداخله: هر چيزي كه باعث كند شدن يا ممانعت از برقراري ارتباط پيامي شود مداخله نام دارد. صداي ماشينها در خارج از ساختمان، صحبت دانشجويان در راهرو و … مي تواند مانع آن شود كه شنوندگان صداي شما را بشنوند.انواع ديگري از مداخله نيز وجود دارد. بسياري از آنها از ميان خود شنوندگان است و نه از خارج. شنونده اي ممكن است براي امتحاني كه در دورة آتي كلاس خود خواهد داشت نگران باشد. در حالي كه مشغلة فكري شخص ديگري ممكن است به خاطر دعوايي باشد كه با شخص ديگري داشته و وي را در فكر فرو برده باشد.به رغم وجود انواع اين مداخله ها بايد سعي كنيد توجه و تمركز مخاطبان خود را حفظ كنيد.موقعيت: موقعيت عبارتست از زمان و مكاني كه برقراري ارتباط در آن صورت مي‌گيرد. مكالمه هميشه در مكاني معين جريان مي يابد. بعضي وقتها شرايط خود كمك كننده است و در مواقعي شرايط و موقعيت مي تواند مزاحم باشد.يك نطق خوب چيست؟