بررسی میزان استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان

خلاصه: زمینه و هدف:این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس کارکنان بخش در مان بیمارستانهی اموزشی اردبیل در سال 1392 و رابطه ان با برخی از عوامل انجام گرفت. مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی در سال 1392در بیمارستانهای اموزشی در مانی شهر اردبیل و در اساس نمونبررسی میزان استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان|30009185|superior-brain|تحقیق در مورد استرس شغلی ,استرس شغلی در کارکنان بیمارستان
با ما همراه باشید با موضوع بررسی میزان استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان

خلاصه:زمینه و هدف:این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس کارکنان بخش در مان بیمارستانهی اموزشی اردبیل در سال 1392 و رابطه ان با برخی از عوامل انجام گرفت.مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی در سال 1392در بیمارستانهای اموزشی در مانی شهر اردبیل و در اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد.ابتدا دو بیمارستان از مجمع بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش تصادفی انتخاب و سپس 86نفر از کارکنان اداری و درمانی به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی طبقه بندی شدند.ابزار گرداوری اطلاعات فردی واسترس شغلی اسپیوبودند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اماری ساس پی اس نسخه 15 همچنین ازمونهای اماری کای دو انالیز واریانس رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج: میزان استرس در میان کارکنان بخشهای درمانی بیشتر از کارکنان بخشهای اداری می باشد.این میزان استرس در محل کار،نقش بسیار بروز انواع مختلفی از بیماریها و مشکلات مربوط به سلامتی بویژه بیماریهای قلبی و عروقی ،مشکلات عضلانی اسکلتی اختلات روحی روانی میتواندداشته باشد.علاوه برمواردفوق وجوداسترس مزمن در پرسنل بهداشتی_درمانی عواقب وخیم تری به دنبال خواهد داشت چراکه ماهیت وظایف و کیفیت خدمات ارائه شده و اثر تعیین کننده ای بر ادامه روند مراقبت و درمان بیماران خواهدگذاشت.بنابراین این میزان استرس شغلی با توجه به نقش پر اهمیت و استرژیک پرسنل بیمارستان در امر مهم مراقبت و درمان بیماریها و ارتقای سلامت جامعه شایان توجه میباشد.