بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر

پاورپوینت آماده 27 تعيين تأثير آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس دانشجويان دختر. تعيين تأثير آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر. با توجه به ويژگي هاي فرضيه و به دنبال سؤالات مطرح شده در پژوهش حاضر، فرضيه هابررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر|30008281|superior-brain|بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده
با ما همراه باشید با موضوع بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر

پاورپوینت آماده 27


 • با توجه به ويژگي هاي فرضيه و به دنبال سؤالات مطرح شده در پژوهش حاضر، فرضيه هاي پژوهش را مي توان چنين بيان كرد • بررسي و تجزيه و تحليل نتايج فرضيه فوق نشان مي دهد كه ميانگين نمرات عزت نفس آزمودني  هاي گروه آزمايش، در موقعيت پس آزمون يعني پس از اعمال متغير مستقل ( آموزش مهارت حل  مسأله) در مقايسه با موقعيت پيش آزمون يعني قبل از اعمال متغير مستقل افزايش قابل ملاحظه اي  پيدا كرده است. يعني ميانگين نمرات عزت نفس آزمودني هاي گروه آزمايش در آزمون مذكور  افزايش يافته است. بنابراين مي توان گفت كه آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت  نفس دانشجويان مؤثر بوده است. نتايج آزمون پارامتريt براي نمونه هاي مستقل نيز تفاوت بين  ميانگين هاي پيش آزمون پس آزمون گروه هاي آزمايش و كنترل را در متغير عزت نفس كاملاً  معنادار نشان داده است.  همان گونه كه ملاحظه مي شود يافته هاي پژوهشي فوق نشانگر تأثير آموزش مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس است. بدين ترتيب يافته هاي پژوهشي حاضر درباره فرضيه اول با يافته هاي پژوهشي ديگر در اين زمنيه كاملاً مطابقت دارد و نتايج فوق را تأييد مي كند، بدين معنا كه پس از اعمال متغير مستقل، ميانگين نمرات گروه آزمايش در مقايسه با ميانگين نمرات گروه كنترل افزايش پيدا كرده است. در واقع شباهت يافته هاي پژوهشي حاضر درباره فرضيه اول با يافته هاي پژوهشي ديگر در اين زمينه است كه تأثير آموزش مهارت حل مسأله بر عزت نفس دانشجويان دختر بيشتر به صورت غير مستقيم است يعني با آموزش مهارت حل مسأله به نوجوانان و جوانان سلامت رواني و جسماني آنها افزايش پيدا مي كند، اضطراب، استرس و افسردگي كاهش پيدا مي كند، در نتيجه منجر به افزايش عزت نفس در آن ها مي شود.