تاريخچه تهيه بذر گندم در ايران

- با 8 صفحه مفید و مجزا در قالب وورد نمونه متن : در اواخر سال 1311 آزمايشگاهاي خدماتي غلات و ازدياد بذر در مزارع آزمايشي باغ فردوس دانشكده كشاورزي كرج شروع شد.ودر سال 1314 بنگاه اصلاح و تهيه بذر در ايران در كرج تاسيس گرديد و مسئوليت آنرا دكتر شنيدر آتاريخچه تهيه بذر گندم در ايران|1688452|superior-brain|تاریخچه تهیه بذر گندم در ایران,بذرگندم,تهیه بذر گندم,بذر گندم در ایران
با ما همراه باشید با موضوع تاريخچه تهيه بذر گندم در ايران

- با 8 صفحه مفید و مجزا در قالب وورد

نمونه متن :

در اواخر سال 1311 آزمايشگاهاي خدماتي غلات و ازدياد بذر در مزارع آزمايشي باغ فردوس دانشكده كشاورزي كرج شروع شد.ودر سال 1314 بنگاه اصلاح و تهيه بذر در ايران در كرج تاسيس گرديد و مسئوليت آنرا دكتر شنيدر آلماني عهده دار بود و نسبت به تهيه واريته هاي گندم شاهپسند، اميد،روشن و واريته جو كاليفرنيا براي منطقه كرج و واريته هاي گندم ريحاني،ايتاليائي،طبسي براي منطقه ورامين ازدياد و در بين كشاورزان توزيع شد.

در سال 1330 وزارت كشاورزي با كمك اداره همكاريهاي فني ايران و آمريكا نسبت به تهيه و توزيع واريته هاي اصلاح شده گندم شاهپسند ،ايتاليائي ،ريحاني وجو اقدام كرد.
بذرهاي ما در واريته هاي مذبور در موسسات اصلاح بذر كرج و ورامين تهيه شد و مراحل اوليه ازدياد نيز در املاك استيجاري كرج و ورامين انجام گرفت پس از ازدياد اوليه ،بذرهاي نامبرده را با گندمهاي نامرغوب محلي در شهرستانها و بخشهاي كشاورزي تعويض مي كردند و گندم محلي را به اداره غله محل مي فروختند.

ضرر و زيان حاصل از اين كار از محل اعتبارات اداره همكاريهاي فني ايران و آمريكا تامين مي شد.از سال 1331 تا سال 1333 يك فرد آلماني مسئول آزمايشهاي به نژادي غلات در ايران شد در سال 1335 كميته غله وزارت كشاورزي كه با عضويت كارشناسان سازمان ملل متحد و اصل 4 تشكيل شده بود تصميم گرفت توزيع بذر مرغوب را توسعه دهد در نتيجه كارشناسي از اين طريق مسئول بررسيهاي به نژادي غلات در ايران مشغول انجام وظيفه شد.

واريته هاي گندم شاهپسند ، ريحاني ، ايتاليائي و طبسي در سالهاي 1336 و 1337 و شاه پسند ، اميد طبسي،ريحاني، ايتاليائي و 4820 در سالهاي 1336 و 1337 به صورت بذر مادري و گواهي شده در بين كشاورزان توزيع شد ...