تحقیق در مورد کمباین ها 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن .doc : كمباينهاي امروزي ،ماشينهاي هستند كه در شرايط مختلف محصول ومزرعه به منظور برداشت كوبيدن ،جداكردن وتميز كردن تمام دتحقیق در مورد کمباین ها 22 ص |1581363|superior-brain|تحقیق در مورد کمباین ها 22 ص ,کمباین ها 22 ص,دانلود تحقیق در مورد کمباین ها 22 ص ,کمباین,ها,22,ص
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد کمباین ها 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

قسمتی از متن .doc :

كمباينهاي امروزي ،ماشينهاي هستند كه در شرايط مختلف محصول ومزرعه به منظور برداشت كوبيدن ،جداكردن وتميز كردن تمام دانه ها به كار برده ميشوند .

كمباين ها را ميتوان به دو دسته مهم تقسيم بندي نمود : (1) كمباين خودرو و (2)كمباين هاي كششي . كمباين ها همچنين ممكن است به طريق زير هم تقسيم بندي شوند : (1) كمباين هاي متداول با سيستم استوانه كوبنده ( كوبنده)وكاه برها جدا كننده و(2) كمباينهاي دوار (كمباين هاي محوري ) كه در آنها براي كوبيدن وجدا كردن دانه وكاه، يك يا دو گردنده (روتور) به جاي استوانه كوبنده وكاه بر ها وجود دارد . مدلهاي مخصوص از كمباين براي برداشت محصولاتي چون برنج ،لوبياهاي خوراكي،ذرت،سوياوبذرعلفها وجود دارد،اين مدلها ،براساس وسايل مخصوصي كه در كمباين به كار ميرود،مشخص مي گر دند هدف اصلي استفاده از كمباين ،به دست آوردن دانه از حصول ،باحداقل دانه هاي صدمه ديده وحداقل تلفات است . به علاوه، دانه بايد به اندازه كافي تميز بوده ،اري از خرده كاه وبقاياي گياهي باشد. به منظور بر داشت محصول وبه دست آوردن دانه تمام كمباينها پنج عمل اصلي زير را انجام مي دهند :

برش وتغذيه (چيدن محصول سر پا ،كندن وجدا كردن بلال ذرت از ساقه ،يا بر داشتن نوار محصول از سطح مزرعه)

كوبيدن (جدا كردن تك تك دانه ها از قسمتهاي از گياه كه دانه ها را در برگرفته اند ).

جدا كردن (جدا كردن دانهوخردده كاه از كاه كلش ).

تميز كردن (تميز كردن دانه از خرده كاه وساير بقاياي گياهي ).

جابه جا كردن (انتقال دانه ها تميز وپس ما نده ها ).

برش وتغذيه دست گاهي كه محصول را برش ميدهد يا جمع آوري مي كند وآن را به دستگاه يا واحد كوبنده كمباين ارسال مي دارد ،معمولاً به سر خو شه چين معروف است .قسمتي كه محصول را بريده يا جمع آوري مي كند ،ممكن است يك سكوي برش ، يك سكوي بردارنده يا دماغه ذرت باشند قسمتي كه محصول بريده شده يا جمع آوري شده را به قسمت كوبنده ارسال ميدارد ،معمولاً شامل يك نقاله تغذيه است يك كمباين ممكن است براساس نوع محصولي كه بايد برداشت شود ، به سكوي برش معمولي ، براي برداشت اكثر محصولات به غير از ذرت وبرنج و يا به سكوي نقاله دار براي برداشت برنج مجهز باشد سكوي نقاله دار شبيه سكوي برش معمولي است ،اما تنها تفاوت آن دراين است كه يك تسمه نقاله، كمك به بلند كردن يا انتقال محصول بيشتر به داخل كمباين است .عرض سكوي برش بين 8/1تا 1/9متر است .در حالي كه كمباين در مزرعه به طرف جلوحركت مي كند ، تقسيم كنندهها و ورقه هاي انتهائي .رديفي از محصول را جدا ميكنند چرخ فلك به نوبه خودقسمتي از اين رديف محصول را جدا كرده،آن را به طرف جلو شانه برش مي فشارد .درحالي كه محصول به وسيله چاقوي شانه برش بريده مي شود ، چرخ فلك به فشردن محصول (يا بلند كردن ان به طرف هليس سكو و قرار دادن محصول در مسير آن ادامه ميدهد(در سكوي نقاله دار ،چرخ فلك محصول را بلند كرده ،روي يك تسمه نقاله مي ريزد ،كه در اين صورت تسمه نقاته مواد را به جلو حليس هدايت ميكند. هليس ،مواد بريده شده را معمولاًبه طرف قسمت مركزي سكو يعني جايي كه نقاله تغذيه قرار دارد هدايت ميكند .نقاله تغذيه.موادرا تحويل دستگاه كوبنده ميدهد.درهر طرف قسمت جلوي سكوي برش ،يك تقسيم كننده قراردارد .كار تقسيم كننده ها،جداكردن قسمتي از محصول سرپا است كه بايد درو شود چرخ وفلك ،چرخ وفلك دربالاي برش سكو قرار دارد قطر چرخ وفلك بين 6/101 تا 4/152سانتيمتر است براي برداشت محصولات مختلف با كمباينوكار در شرايط متفا وت محصول ،دو نوع چرخ وفلك وجود دارد (1)چرخ وفلك پره اي (2)

چرخ وفلك بردانده .چرخ فلكهاي پره اي داراي چهار تا هشت عدد پره تخته اي يا فولادي هستندند كه به طور ثابت به بازو هاي شعاعي متصل شده اند پره ها در مقابل محصول سر پا ميچرخند وتا زماني كه محصول شانه شود ،ان را نگه مي دارند پس ازدرو پره هاي محصول درو شده را در مسير هليس سكو قرارميدهند چرخ فلك هايبردارنده تعداد زيادي اانگشت يا دندانه فولادي فنري هستند كه به پره هايا ميله هاي چرخ فلك متصل شده اند يك محرك خارج از مركز ،انگشتهاي درحال چرخش را در وضعيت عمودي قرارميدهدچرخ فلك هاي بردارنده بخصوص براي بلند كردن محصولات غلات خواييده ودرهم پيچيده درجلوي شانه برش بسيار مؤثرند .چرخ فلكهاي بردارنده معمولاً براي برداشت برنج بكار ميرود زيرا محصول برنج غالباً در وضعيت نا منا سبي مي خو ابد وساقه آن معمولاً مرطوب وسنگين است .هر دو نوع چرخ فلك را مي توان نسبت به شانه به طرف جلو وعقب وهمچنين بالا وپايين تنظيم نمود .اين دو تنظيم براي انتقال صحيح محصول به جلو شانه برش وهليس مهم است .ارتفاع چرخ فلك پره اي معمولاً بايد طوري باشد كه لبه بالايي پره ها،درپايين ترين نقطه حركت خود، كمي به زير پايين ترين خوشه هاي درو نشده برخورد كند در محصولات سر پا چرخ فلك بايد طوري تنظيم شود كه محور آن حدود 15تا30سانتيمتر جلو تر از شانه برش قرار گيرد .سرعت چرخ فلك هاي پره اي بايد طوري تنظيم شود كه در بيشتر شرايط محصولات سرپا ،نسبت محيطي چرخ فلك به سرعت پيشروي كمباين 25/1تا50/1باشد (سرعت محيطي چرخ فلك 25%تا50%بيشتر از سرعت پيشروي كمباين باشد .درموقع استفاده از چرخ فلك بردارنده ،براي برداشت محصولاتي كه خيلي خوا بيده اند ،محور چرخ فلك بايد كاملاً درجلوي شانه برش قرار گيرند