تحقیق در مورد حركتهاي سلول شناسي در آرابيدوپيس 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : حركتهاي سلول شناسي در آرابيدوپيس. 69 پاسخ به محرك و 17 ميوزين سلول شناسي حركتي پروتئين ها جزئي از ATP هستند كه ازتحقیق در مورد حركتهاي سلول شناسي در آرابيدوپيس 13 ص |1563568|superior-brain|تحقیق در مورد حرکتهای سلول شناسی در آرابیدوپیس 13 ص ,حرکتهای سلول شناسی در آرابیدوپیس 13 ص,دانلود تحقیق در مورد حرکتهای سلول شناسی در آرابیدوپ
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد حركتهاي سلول شناسي در آرابيدوپيس 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن .doc :

حركتهاي سلول شناسي در آرابيدوپيس. 69 پاسخ به محرك و 17 ميوزين

سلول شناسي حركتي پروتئين ها جزئي از ATP هستند كه از انرژي كاهش يافته ATP هيدروليزه شده براي حركت دادن اجزاء سلول شناسي ميكروتيوبولها و آكتين ميكروفيلامنتها استفاده مي نمايند. در ميان تمام يافته هاي ارگانيزم اوكاريوتيك، بر پاية پروتئين هاي حركتي ميكروتوبول با يك زمينة حركتي محفوظ بنا نهاده شده اند و ميوزينها داراي اصل و اساس پروتئين حركتي آكتين ميكروفيلامنت داراي يك زمينة حركتي ميوزين مي باشند. پروتئين هاي حركتي سلول شناسي مستقيماً در ارگانيزم متفاوت سلول شناسي بوجود آمده در طول تقسيم و رشد سلولي در بافتهاي گياهي شركت مي كنند. آنها همچنين جوابگوي حركت مولكولها و اندامها و جدايي اجزاء ژنتيكي در طول تقسيم سلولي مي باشند. در ژنوم گياه نمونه آرابيدوپيس ، حداقل 61 ژن كينيسين كد گذاري شده و 17 ژن كد گذاري شده تقسيم سلول وجود دارد. اغلب كينيسين هاي آرابيدوپسين و تمام تقسيمات سلول بر اساس يك سير تكاملي از نقطه مقابلشان در حيوانات و قارچها مشتق شده اند. در خصوص كينيسين هاي گياهان و تقسيمات سلولي آنها مطاب بسيار كمي كشف شده است. كينيسينهاي آرابيدوپسين تشكيل يك تعداد زير شاخه مي دهند. كينيسينهاي ميتوتيك در زير شاخه هاي BIMC / كينيسين 5 و NCD/ كينيسين 14 شبيه به آنچه در قارچها و حيوانات است پديدار مي شوند. بهرحال در اشكال ديگر شاخه هاي بيشتري يافت مي شود. برخي از كينيسينهاي آرابيدوپسين با لوله هاي كوچك فاقد هوا ، ميتوكندريها، توده گلژي و كيسة آب همراه هستند. آنها بر ساختار ميكروتيوبها، اندامك پخش كننده و اندام جابجايي كيسة آب به صورت مشخص تأثير مي گذارد. نهايتاً كينسينهاي آرابيدوپسين به صورت مستقيم يا غير مستقيم در تقسيم سلولي و رشد سلولها در بافتهاي متفاوت شركت مي كنند. ميتوزينهاي آربيدوپسين به دو زير مجموعه تقسيم مي شوند . مجموعه VIII و مجموعة XI ميتوزينهاي گروه XI با اندامكها يا كيسه هاي آب گوناگون آميزش دارند. عملكرد ميتوزينهاي آرابيدوپسين همچنان ناشناخته است.

تلاشهاي آينده تنها وقف كشف عملكرد اين موتورهاي ژنتيكي مولكولي نخواهد شد، بلكه صرف شناخت چگونگي ارگانيزم و نحوة ايفاي نقش اين سلولها نيز مي شود.

مقدمة موتورهاي سلول شناسي:

موتورهاي سلول شناسي از انرژي آزاد شدة ATP آب كافت براي حركت يك جهتي در ميكروتيوبها و آكتين ميكروتارها استفاده مي نمايد. در آن زمان تمام موتورهاي سلول شناسي در تمام مطالعات ساختارهاي اوكاريوتيك ها كشف شده بود.

كينسينها

اعضاء خانواده كينسينها جزء يكي از دو خانواده موتورهاي ميكروتيوب مي باشد كه تجزية دروني حدود 35 اسيد آمينه مشتمل از يك سايت بيروني ATP و يك سايت بيروني ميكروتيوب است. تجزيه دروني اغلب در كنار يك زمينة شمعي كمتر از 50 اسيد آمينه قرار مي گيرد كه ناحية گردن ناميده مي شود. تجزية دروني بعلاوه گردن تشكيل يك زمينة موتور كينسين مي دهد. كينسينها در بيش از 12 شاخه به وسيلة تحليل هاي زمينة موتورشان گرد هم آمده اند. تلاشهاي اخير يك محقق اين گروه يك سيستم مجموعة لغات جديد براي نام گذاري شاخه هاي كينسين 1 تا 14 معرفي شد.

انتقال كيسه هاي آب كينسين و اندامكها در طول ميكروتيوبها در انواع مختلف سلولهاي يك ارگانيسم گسترده متفاوت است. اخيراً مطالعات در دروسوفيلا نشان دادند كه كينسينها در توزيع RNA شركت مي نمايد.

خطوط متفاوت حوادث و اتفاقات نيز نشان مي دهند كه كينسينها توسط متصل كننده هاي داربست امواج متقابلاً متأثر مي شوند تا به نمونه اجازة متمركز شدن در يك سايت دروني سلول مشخص را بدهد. قواعد چند مفصلي كينسينهاي مختلف نيز در طول همين ميوزين كشف شد. براي مثال: براي جدايي سانتروزوم دستيابي كروموزوم به ميكروتيوب ، اجتماع كروموزوم در يك سطح متافيس جدايي كروماتيد خواهر ، باقي ماندن دوكهاي دو قطبي و بلند شدن دوك از اين قبيل هستند.

وب سايت كينسين براي خلاصه كردن اين آگاهي و علم از كشف كينسينها در آخرين يافته ها بكار مي رود.

ميوزينها:

ميوزينها موتورهايي هستند كه در طول آكتين ميكروفيلامنت ها در حركت هستند. در اين زمان ، اعضاء شاخه هاي ميوزينها به حداقل 18 زير شاخه تقسيم شدند. تقريباً تمام ميوزينها به سوي (+) خاردار و انتهاي آكتين ميكروفيلامنت حركت مي كنند. ميوزين VI تنها مورد شناخته شده است كه به سمت نقطة (-) حركت مي كند.

يك وب سايت براي ميتوزينها طراحي شده است:

http://www.mrc-Lmb.comac.wk/myosin/myosin.html

ونسخة آمريكايي آن: Hattp://www.prow.org/mysin/zndex.html

در مقايسه آنچه از موتور سلول شناسي حيوانات و قارچها يافت شده است ، ما خيلي كمتر در خصوص همراهان در آنژيو اسپرمها مي دانيم. اين تفاوت بيشتر بخاطر تنها يك تعداد كم آزمايشگاههايي كه در خصوص موتور گياهان مطالعه مي كنند مي باشد. مطالعة اخير فراگير و وسيع وقف تشريح يافته هاي جديد موتورهاي سلول شناسي گياهان شده است.

61 كينسين آرابيدوپسين:

ژنوم كامل شده آرابيدوپسين شامل حداقل 61 ژن كد گذاري پلي پپتيد با كينسين تجزيه شده مي شود. سيكل آمينواسيد اغلب اين كينسينها در اثر تجزية سيكل ژنوم كاهش مي يابد. تعدا كمي از آنها داراي سيكل cDNA مشخص شدة خود هستند. كينسينهاي آرابيدوپسين از لحاظ ظاهري با در نظر گرفتن زمينة موتور مثبت در ميان پلي پپتيدها متفاوت هستند. حوزة فنرهاي مارپيچ در ميان اغلب آنها ديده شده است. تجزية فيلوژنتيك اين موتورها باعث جاي گرفتن اغلب آنها در شاخه هاي كينسين ايجاد شده مي شود. در اين هنگام كه يك كينسين آرابيدوپسين حيوان يا گياه در يك گروه جمع شدند ، بهرحال يكي از آنها به تنهايي قادر به انجام چنين عملكردي را نداشت اين مسئله تنها بخاطر سيكل غير موتوري كه اغلب هيچ خصوصيت عمومي را نشان مي داد نبود، بلكه ارزشهاي كار آنها اغلب كمتر از 50% در تحليل فيلوژنايك موتور بود. در اين زمان كينسينها از آنژيو اسپرمها به جز آرابيدوپسين همسان در گياهان نمونه كوچك تفكك شدند. در اين نمونة به روز شده ، ما مطالعات اخير را بر طبق مطالعات ويترو يا ويوو در كينسين آرابيدوپسين تشريح كرده ايم. تعداد كمي از نمونه هاي آورده شده به شكل آنژيو اسپرم است زيرا تا آن زمان آرابيدوپسين هاي همانند مطالعه نشده بودند.

ميكروتيوب كمتر از كينسينهاي پاياني

اگر چه كينسين موسوم و اغلب ديگر كينسينها داراي موتور پاياني مستقيم ميكروتيوب مثبت هستند ، تعدادي از كينسينهاي ترمينال C به صورت متضاد عمل مي كنند از اين مورد به عنوان يك نعمت نام برده شده كه يك گردن اسيد آمينه 14 با جريان سريع بلافاصله بعد از تجزية دروني به صورت مستقيم عمل مي كند.

بر اساس شكل گردن موجود 21 ژن آرابيدوپسين منفي كد گذاري شده كينسين پايان مستقيم وجود دارد. تحليل دودماني زمينة موتورهاي اين كينسينها همچنين نشان دهنده اين است كه آنها بسيار به يكديگر مرتبط هستند تا كينسينهاي آرابيدوپسين . بهر جهت در طول پيش بيني كينسينهاي منفي با پايان مستقيم